Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

dzieci w szkolnej stołówce

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca organy prowadzące do udziału w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”.

Program skierowany jest  do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach  modułu 3  Programu  „Posiłek w szkole i  w domu” przewidziane  jest   wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego:
1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
2) wsparcie w zakresie adaptacji, poprawy standardu  i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków – jadalni.

UWAGA!

Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań wymienionych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację  stołówek i miejsc spożywania posiłków”.

W ramach programu organ prowadzący może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Uwaga:

  • zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełnia wymagań formalnych, nie podlega ocenie pod względem merytorycznym. Dlatego, przed złożeniem wniosku, bardzo istotna jest formalna i merytoryczna ocena informacji przekazanych przez dyrektorów szkół;
  • jeżeli dana szkoła, zgodnie z oceną zawartą w protokole, znajdzie się na pozycji gwarantującej udział w limicie środków, budżetu państwa, przypadających na dane województwo – organ prowadzący otrzyma wsparcie o jakie wnioskował dla tej szkoły;
  • w momencie składania wniosku organ prowadzący musi zadeklarować gotowość wniesienia wkładu własnego – ta informacja stanowi element wniosku organu prowadzącego (pkt 7 Kalkulacja kosztów realizacji zadania);
  • wkład rzeczowy musi być w posiadaniu organu prowadzącego w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku. Wkład rzeczowy to sprzęty, przedmioty i materiały, którymi dysponuje wnioskodawca i które zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania lub które wykorzystał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego zadania w roku budżetowym,  w którym składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.  Za wkład rzeczowy będą uznane również wydatki związane z kosztami osób realizujących zadania zawarte we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (np. osób które wykonały usługi remontowe), których poniesienie jest niezbędne do ich realizacji, a nie jest finansowane ze środków dotacji. Wartość wkładu rzeczowego powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom;
  • program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym   (z budżetu państwa) stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Dotyczy to jednak zakupu usług i wyposażenia dofinansowanego ze środków z dotacji. Oznacza to, że zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy musi być sfinansowany w całości  z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

 

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, wnioski w Programie „Posiłek w szkole i w domu” należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wsparciem finansowym, dodatkowo proszę przesłać w formie arkusza excel na adres mailowy: kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl.  

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

Akty prawne, wzory formularzy oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu są do pobrania również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co robimy -> Programy i projekty -> „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”.

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego – Posiłek w szkole i w domu.

2. Załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wsparciem finansowym w ramach programu.

3. Wniosek szkoły.

 

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,150,300