REGULAMIN KUJAWSKO-POMORSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu (87-100), Pl. Teatralny 2, zwanym dalej Województwem Kujawsko-Pomorskim, za pośrednictwem Portalu.

§2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Administrator Danych Osobowych – Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) Administrator Szkolny – osoba uprawniona przez dyrektora szkoły do zarządzania kontami użytkowników na poziomie Szkoły, w szczególności do: monitorowania liczby kont, weryfikacji aktualności zgromadzonych danych oraz uprawnień użytkowników do posiadania konta w danej szkole, zarządzania strukturą organizacyjną Szkoły, aktualizacji danych Szkoły w Bazie Instytucji Oświatowych KPPE.

3) Administrator KPPE lub Administrator Centralny – osoba uprawniona przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do: tworzenia obiektów szkół, tworzenia/importowania kont Użytkowników, zarządzania uprawnieniami, importowania zasobów, przedzielania uprawnień do zasobów, tworzenia pakietów zasobów, definiowania przestrzeni dyskowej, tworzenia kopii bezpieczeństwa KPPE i poszczególnych podsystemów, przeglądania logów systemowych, dostępu do statystyk KPPE, wykonywania kopii bezpieczeństwa, podejmowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa KPPE, podejmowaniem działań związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem reklamacji, rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikami a Administratorami Szkolnymi.

4) BZD– Baza Zasobów Dydaktycznych dostępna w ramach Portalu dostarczająca funkcjonalności związane z publikacją, katalogowaniem oraz wyszukiwaniem zasobów edukacyjnych.

5) Edytor Treści Edukacyjnych – moduł KPPE umożliwiający samodzielne tworzenie oraz edycję zasobów edukacyjnych.

6) KPPE – Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zwana w dalszej części regulaminu „Portalem”.

7) Kod – jednorazowy kod szkoły generowany przez Administratora szkolnego lub Administratora Centralnego niezbędny do założenia konta w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

8) Nieletni lub Uczeń – osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

9) Portal – system przygotowany w wyniku realizacji dostawy sprzętu, budowy oraz wdrożenia KPPE wraz z zasobami edukacyjnymi w ramach projektów „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, dostępny pod adresem www.edupolis.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z udostępnionych usług.

10) Projekt – projekt „e-Usługi – e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

11) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny nieodpłatnie i nieprzerwanie w Portalu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

12) Szkoła – szkoła publiczna lub niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej biorąca udział w Projekcie.

13) Treści Edukacyjne – podzbiór zasobów BZD dostępnych po dokonaniu rejestracji;

14) Treści Regionalne – podzbiór zasobów BZD dostępnych bez uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika, zawierający treści informacyjno-edukacyjne o charakterze regionalnym;

15) Usługa – usługi określone w pkt 2 Regulaminu.

16) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.

17) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)

18) Rozporządzenie 2016/679– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

19) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000).

 ROZDZIAŁ II

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1

Województwo Kujawsko-Pomorskie udostępnia za pośrednictwem Portalu bezpłatne Usługi, w ramach których:

1) Umożliwia przeglądanie i pobieranie zawartości Treści Regionalnych, jak również korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych w ramach Treści Regionalnych.

2) Umożliwia po zarejestrowaniu przeglądanie i pobieranie zawartości Treści Edukacyjnych, jak również korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych w ramach Treści Edukacyjnych, w zakresie przypisanym do danego rodzaju konta.

 ROZDZIAŁ III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§1

W celu skorzystania ze świadczonych Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej oraz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, z zastrzeżeniem rozdziału VII §8.

§2

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Treści Edukacyjnych jest rejestracja w Portalu.

§3

W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje odpowiednio przydzielone konto Administratora Szkolnego, Nauczyciela, Ucznia albo Rodzica, przypisane do loginu. Zakres Usługi dla Nauczyciela, Ucznia i Rodzica określa Regulamin.

§4

Użytkownik uzyskuje dostęp do konta poprzez logowanie wymagające podania loginu i hasła.

§5

Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konta są niezbywalne.

§6

Administrator Szkolny lub Administrator KPPE może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Treści Edukacyjnych w ramach Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Treści Edukacyjnych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

1) Dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

2)Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora KPPE lub Administratora Szkolnego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§7

Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Treści Edukacyjnych nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora KPPE, po wcześniejszym zasięgnięciu przez niego opinii Administratora Szkolnego.

§8

Użytkownik posiadający konto Nauczyciela w ramach Treści Edukacyjnych może:

1) Wyszukiwać, przeglądać, oceniać zasoby i budować listę ulubionych zasobów,

2)Tworzyć prezentacje, edytować je, usuwać i udostępniać innym użytkownikom,

3) Zarządzać swoimi prezentacjami utworzonymi w oparciu o dostępne zasoby,

4) Tworzyć zadania dla użytkowników posiadających konta ucznia w oparciu o zasoby portalu i zasoby zewnętrzne,

5) Przypisywać zadania poszczególnym użytkownikom posiadającym konta ucznia,

6) Zamieszczać ogłoszenia na tablicy szkolnej i klasowej dostępnych w ramach portalu określając grupę docelową i okres ważności ogłoszenia,

7) Tworzyć i zarządzać utworzonymi przez siebie ankietami,

8) Przeglądać portfolio użytkowników ze swojej szkoły oraz prowadzić własne e-portfolio,

9) Przeglądać blogi użytkowników ze swojej szkoły oraz prowadzić własny blog,

10) Zarządzać galeriami osobistymi, klasowymi i szkolnymi,

11) Korzystać z czatu i forów,

12)Zarządzać projektami grupowymi,

13) Monitorować pracę i postępy swoich uczniów,

14) Korzystać z narzędzi podsystemu biurowego, w tym z narzędzi do pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami i kalendarza

15) Korzystać z systemu poczty elektronicznej,

16) Prowadzić zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej białej tablicy,

17) Prowadzić audio- i wideokonferencje,

18)Oglądać audycje telewizji internetowej KPPE(i)TV,

19) Pracować ze swoimi uczniami,

20) Tworzyć i zarządzać swoimi materiałami utworzonymi w edytorze treści edukacyjnych,

21) Prowadzić zajęcia z wykorzystaniem kart pracy,

22) Prowadzić zajęcia z wykorzystaniem zasobów portalu i tablicy interaktywnej,

23) Tworzyć zadania i gry w platformie gier miejskich,

24) Korzystać z wortalu platformy gier miejskich i z mobilnej aplikacji użytkownika gier miejskich.

§9

  1. Użytkownik posiadający konto Ucznia w ramach Treści Edukacyjnych może:

1) Wykonywać przydzielone mu w ramach konta zadania,

2) Obserwować osiągane przez siebie rezultaty,

3) Budować swój awatar,

4) Dzielić się swoimi osiągnięciami poprzez prezentację awatarami innym Użytkownikom posiadającym konto Ucznia,

5) Powtarzać materiał z obszaru edukacji matematycznej,

6) Korzystać z poczty elektronicznej, czatu, forum i kalendarza,

7) Prowadzić bloga, komentować wpisy na blogach innych Użytkowników,

8) Uczestniczyć w audio- i wideokonferencjach oraz zajęciach z wykorzystaniem wirtualnej białej tablicy,

9) Oglądać i oceniać audycje KPPE,

10) Pracować z narzędziami podsystemu biurowego, w tym z narzędzi do pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami i kalendarza,

11) Uczestniczyć w grach miejskich przy użyciu mobilnej Aplikacji Uczestnika Gry Miejskiej,

12) Korzystać z Wortalu Platformy Gier Miejskich.

  1. Użytkownik posiadający konto Rodzica w ramach Treści Edukacyjnych może:

1) Monitorować postępy edukacyjne swojego dziecka posiadającego konto Ucznia i przeglądać rozwiązane przez niego zadania,

2) Komunikować się z nauczycielem dziecka posiadającym konto Nauczyciela,

3) Korzystać z forum udostępnionego w ramach Portalu,

4) Prowadzić bloga w ramach Portalu,

5) Korzystać z dostępu do kalendarza swojego dziecka posiadającego konto Ucznia.

 ROZDZIAŁ IV

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

§1

  1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, o których mowa w rozdziale II §1 , zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili:

1) Uzyskania dostępu do Portalu przez Użytkownika – w przypadku Usług określonych w rozdziale II §1 pkt 1.

Utworzenia konta w wyniku rejestracji – w przypadku Usługi określonej w rozdziale II §1 pkt 2.

  1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług, o których mowa w rozdziale II §1 ust. 1, ulega rozwiązaniu z chwilą:

1) Zamknięcia Portalu – w przypadku Usług określonych w rozdziale II §1 pkt 1.

2) Usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika – w przypadku Usługi określonej w rozdziale II §1 pkt 2.

  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich lub praw Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym do:

1) Niedostarczania i nieprzekazywania za pomocą Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nawołujących do przemocy, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa innych osób,

2) Korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

3) Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam).

4) Korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników.

5) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  1. Województwo Kujawsko-Pomorskie na 30 dni przed planowanym terminem rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usług poinformuje o tym fakcie Użytkowników Portalu.
  2. W okresie, o którym mowa w ust. 4 Użytkownik ma prawo dokonania archiwizacji wytworzonych przez niego danych oraz informacji na innych, niepowiązanych z Portalem nośnikach po wskazanym terminie Użytkownicy nie będą mieli możliwości przeprowadzenia archiwizacji.
  3. W przypadkach, o których mowa w rozdziale III §6, archiwizacji danych i informacji użytkownik będzie mógł dokonać po wyjaśnieniu sprawy. W przypadku, gdy dane i informacje zostały pozyskane w wyniku złamania prawa przeprowadzenie archiwizacji będzie niemożliwe.
  4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza przepisy ust.3, Województwo Kujawsko-Pomorskie ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz podjąć wszelkie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz zapobieżenia dalszym naruszeniom w przyszłości.
  5. Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega sobie prawo do usunięcia kont użytkowników, którzy nie zaakceptowali Regulaminu Portalu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian w jego treści.

 ROZDZIAŁ V

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

§1

Województwo Kujawsko-Pomorskie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie zgłoszone przez Użytkowników w trybie reklamacji, a następnie uznane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nieprawidłowości.

§2

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.

§3

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu i świadczonymi Usługami Użytkownik może zgłaszać w trybie reklamacji pisemnie na adres: Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, mailowo na adres administrator@edupolis.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na podstronie Portalu pod adresem https://www.edupolis.pl/kontakt.

§4

W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

§5

Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania albo do poinformowania Użytkownika w tym terminie, że rozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie nie jest możliwe wraz z podaniem informacji, kiedy jego reklamacja zostanie rozpatrzona.

  ROZDZIAŁ VI

PRAWA AUTORSKIE

§1

Zawartość Portalu, w tym jej treść, kształt i konstrukcja, jak również materiały zamieszczone na Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.)oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§2

Portal, w całości, jak i w części (w szczególności w postaci tekstów, dokumentów, plików, zdjęć, filmów), nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), w szczególności poprzez kopiowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na wszelkiego rodzaju nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźnej zgody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§3

Pobierania i kopiowanie treści znajdujących się na Portalu jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.

§4

Zamieszczanie linków do Portalu lub wyświetlanie treści znajdujących się na Portalu na innych stronach jest dopuszczalne, o ile ich umieszczenie:

1) Nie narusza praw Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2) Nie jest stosowane w celach bezprawnych.

3) Nie umożliwia użytkownikom innej strony, na której znajduje się link do Portalu, obejścia ograniczeń zastosowanych przez Portal, w tym nie udostępnia treści Portalu dostępnych określonemu gronu Użytkowników.

4) Zawiera wyraźne wskazanie źródła pochodzenia linku lub treści.

5) Nie będzie dokonywane w taki sposób, że użytkownik innej strony będzie miał wrażenie, że treści znajdujące się na Portalu wyświetlane są na stronie, na której znajduje się link.

§5

Zakazane jest stosowanie hotlinków w oparciu o Portal.

 ROZDZIAŁ VII

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Administratorem danych osobowych jest Województwa Kujawsko-Pomorskie siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. W sprawach związanych z Państwa danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 243.

§2

Z uwagi na poszanowanie prywatności Użytkowników Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji do minimum wymaganego do świadczenia Usług poprzez Portal na wysokim poziomie.

§3

Wymagane dane do rejestracji oraz korzystania z Portalu oraz wszystkich dostępnych na nim aplikacji w tym pakietu Microsoft Office365 to: imię, nazwisko, login, prywatny e-mail dane adresowe szkoły, klasa, oceny. Prywatny e-mail nie jest przechowywany, jest wymagany wyłącznie na etapie rejestracji.

§4

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Portalu oraz wszystkich dostępnych na nim aplikacji w tym pakietu Microsoft Office365. W przypadku braku zgody na przekazanie danych, nie będzie możliwe korzystanie z Portalu, wszystkich dostępnych na nim aplikacji, do których wymagane jest logowanie, oraz udostępnionego wraz nim pakietu Microsoft Office365.

§5

Dane Użytkownika mogą być udostępniane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o zachowaniu danych osobowych w poufności Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Nowa Era Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług gwarancyjnych i technicznego wsparcia użytkowników. Podczas dodawania konta w Portalu, zakładane jest również konto Microsoft Office365. Nie muszą Państwo wyrazić zgody na założenie konta na Microsoft Office 365, jednak wówczas, ze względu na zastosowany mechanizm jednokrotnego logowania, odmowa wyrażenia zgody, wiązać się będzie z brakiem możliwości założenia konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej. Ponadto, odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

§6

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7

Podczas każdej wizyty Użytkownika w Portalu automatycznie zbierane są jego dane, w szczególności takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

§8

Portal może również wykorzystywać własne lub zewnętrzne pliki Cookies, które jako pliki tekstowe zapisywane są z Portalu lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze Użytkownika i służą identyfikacji jego przeglądarki. Zewnętrzne pliki Cookies zostają zamieszczone przez podmioty trzecie, których funkcjonalności znajdują się w Portalu. Zarządzanie zewnętrznymi plikami Cookies następuje na zasadach określonych przez podmioty trzecie. Użytkownik w każdej chwili może skasować ustawione Cookies w ustawieniach przeglądarki oraz korzystać z Portalu bez używania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Portalu.

§9

Administrator może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w szczególności do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług.

§10

Administrator jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia Usługi dane te podlegają anonimizacji i mogą zostać wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz poprawy świadczenia Usług.

§11

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Administratora Danych Osobowych, Administratora Centralnego, Administratora szkolnego, lub usunięcia ich przez Użytkownika, nie dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa §18.

§12

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

§13

W przypadku, gdy Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym osoby nieletniej, która posiada konto w Portalu, przysługują mu wszelkie prawa z tym związane.

§14

Administrator zabezpiecza bazy danych osobowych w taki sposób, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Województwa Kujawsko-Pomorskiego są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych

§15

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§16

Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

§17

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli zakres danych i możliwości techniczne umożliwiają przeprowadzenie operacji przeniesienia danych.

§18

Dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§19

Dane osobowe po zakończeniu ich przetwarzania nie będą archiwizowane.

§20

Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności wdrożone w szkołach i instytucjach, które posiadają konta na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

§21

Rejestracji nieletniego w KPPE mogą, po wcześniejszym uzyskaniu od Administratora szkolnego kodu, zaakceptowaniu regulaminu oraz wyrażeniu zgód na przetwarzanie jego danych osobowych, dokonać wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §22.

§22

Dopuszcza się możliwość przekazania przez Administratora szkoły kodu nieletniemu i samodzielnej jego rejestracji w KPPE wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu przez szkołę zgody na samodzielną rejestrację nieletniego w KPPE wyrażonej przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

§23

Administrator szkolny nie może, po wygenerowaniu kodu szkoły, zakładać kont dla nieletnich, nawet w sytuacji, gdy uzyskał na to zgodę dyrektora szkoły lub wychowawcy, nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych. Dopuszcza się możliwość zakładania kont nieletnim przez Administratora szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§24

Administrator szkolny może generować kody wyłącznie dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej szkole.

§25

Administrator szkolny może generować kody wyłącznie dla nieletnich uczęszczających do danej szkoły.

 ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

§1

Województwo Kujawsko-Pomorskie podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług, w tym poprzez zapobieganie i usuwanie wszelkich mogących wystąpić lub powstałych zagrożeń, w szczególności zagrożeń określonych w §3-§7.

§2

Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązuje się do bieżącego informowania Użytkowników poprzez Portal o mogących wystąpić lub powstałych aktualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Portalu.

§3

Konie trojańskie są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powoduje szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przyjęcie kontroli nad komputerem użytkownika.

§4

Wirusy- są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu można stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika.

§5

Spam- to niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:

1) Powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,

2) Przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie,

3) Powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości, a ponadto utrudnia czytanie normalnej poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem) – zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej,

4) Naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia,

5) Narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. Obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,

6) Wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,

7) Powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.

§6

Złośliwy kod – (inaczej zwany robakiem), tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przyjmuje kontrolę nad funkcjami komputera odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail – kiedy ich komputery robią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

§7

Phishing- metoda oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inną osobę, firmę, instytucję godną zaufania celem wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, w szczególności hasła dostępu do konta w celu „weryfikacji konta” albo zmian systemowych, technicznych, programowych.

 ROZDZIAŁ IX

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§1

Województwo Kujawsko-Pomorskie dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania aktualności i wysokiej jakości treści edukacyjnych, treści regionalnych oraz informacji prezentowanych na Portalu.

§2

Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędnie przekazane dane lub nieaktualne informacje zawarte na stronach internetowych szkół utworzonych za pomocą usług udostępnionych KPPE oraz za negatywne następstwa takiego działania.

§3

Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Portalu przez jej użytkowników.

§4

Województwo Kujawsko-Pomorskie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania platformy oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania portalu po stronie użytkownika.

§5

Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane i otrzymywane na elektroniczne konta pocztowe, utworzone w domenie edupolis.pl.

§6

Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, bez względu na przyczyny jego ujawnienia.

§7

Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu czasowego zawieszenia wszystkich lub części funkcjonalności konta albo jego całkowitego zamknięcia.

§8

Województwo Kujawsko-Pomorskie informuje, że niektóre usługi dostępne na Portalu, umożliwiające w szczególności prezentowanie opinii i komunikację on-line, pozwalają użytkownikom na samodzielne i dobrowolne udostępnianie swoich danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich innym użytkownikom. Województwo Kujawsko-Pomorskie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

§9

W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika linków do innych stron internetowych nie będących częścią KPPE, Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia linków, bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

§10

W przypadku, zamieszczenia przez Użytkownika treści lub linków o charakterze reklamowym lub promocyjnym niezwiązanych z promocją KPPE, Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega, iż nie ponosi za nie odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia treści reklamowych i promocyjnych lub linków prowadzących do nich, bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

§11

Województwo Kujawsko-Pomorskie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem KPPE, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji finansowych.

 ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Portalu.

§2

Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników z chwilą ich opublikowania na Portalu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

§3

Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6647611