Rekomendacje MNiSW dot. praktyk studenckich

Rekomendacje MNiSW dot. praktyk studenckich

Jeśli w okresie pandemii nie można kontynuować praktyk studenckich, należy wziąć pod uwagę możliwość ich realizowania po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia; czas trwania praktyk można też skrócić – to niektóre rekomendacje resortu nauki dotyczące praktyk studenckich.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało na stronie internetowej rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich.

Zwraca w nich uwagę, że jeśli w okresie pandemii nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk realizowanych na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą należy wziąć pod uwagę przepis rozporządzenia w sprawie ograniczenia działalności uczelni, zgodnie z którym: „Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.”

Resort zaznacza też, że można skrócić czas trwania praktyk i w sposób alternatywny osiągnąć efekty uczenia się, np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki, opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można ją uznać za zaliczoną.

“Jednocześnie przypominamy, że to rektor (lub osoba działająca z upoważnienia) podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki. W opisanych powyżej przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” – czytamy w komunikacie MNiSW.

Resort nauki informuje też, że 2 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych. “Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem studenci kształcący się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach pomagali w wykonywaniu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne (w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)” – wyjaśnia resort nauki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nauka.gov.pl

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,144,584