Projekt MEN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”

Projekt MEN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”

Zachęcamy do udziału w projekcie MEN pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2019 r. Skierowany jest do samorządów szczebla gminnego i powiatowego z terenu wszystkich województw w kraju oraz placówek oświatowych. Na terenie naszego województwa zadanie to realizuje Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL.

Uczestnictwo samorządów w projekcie ma kluczowe znaczenie w realizacji kolejnych form wsparcia, które są zaplanowane dla JST jeszcze w bieżącym roku i w latach kolejnych. Wymienionym wyżej projektem zostaje uruchomiony pierwszy etap realizacji działań, których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrost jakości oświaty i wspomagania w szkołach (w drugim etapie działania będą kierowane do dyrektorów szkół, w trzecim etapie bezpośrednio do nauczycieli i uczniów).

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
  • stworzenie lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
  • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
  • spotkania dotyczące problematyki oświatowej w samorządach (tzw. lokalnej koalicji na rzecz rozwoju oświaty),
  •  wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w wybranych (min. 2) szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół, (uwaga – JST może zgłosić się do projektu nawet jeśli prowadzi jeden zespół szkolno-przedszkolny),
  • uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl dla przedstawicieli JST zajmujących się zarządzaniem oświatą.

 

W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:

  1. decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, ich zastępców/ sekretarzy, dyrektorów/ kierowników CUW i innych jednostek zajmujących się organizacją oświaty w JST),
  2. pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/ naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się finansami oświaty, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

 

Szczegółowe informacje o projekcie (w tym regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe) znajdują się na stronie:

http://bydgoszcz-frdl.pl/projekty/rozwijanie-kompetencji-kluczowych-uczniow

oraz

https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/zarz%C4%85dzanie-o%C5%9Bwiat%C4%85-w-samorz%C4%85dach/8051-zg%C5%82o%C5%9B-si%C4%99-do-projektu-konkursowego-w-swoim-wojew%C3%B3dztwie-%E2%80%93-lista-os%C3%B3b-odpowiedzialnych-za-rekrutacj%C4%99-w-projektach

 

Kontakt: Elżbieta Singer, esinger@frdl.org.pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414; Przemysław Byś, p.bys@bydgoszcz-frdl.pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511.

Termin rekrutacji: 30 stycznia 2018 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie