Dwujęzyczne przedszkolaki

Dwujęzyczne przedszkolaki

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ramach prac przygotowawczych do realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” pracownicy Departamentu Edukacji odbyli w dniach 3-4 listopada br. wizytę studyjną w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Dzięki uprzejmości dyrektora placówki Lesława Tomczaka zespół, który odpowiedzialny będzie za wdrażanie dwujęzyczności w kujawsko-pomorskich Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego miał możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie realizacji programu powszechnej dwujęzyczności w placówkach opolskich.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania w siedzibie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, w trakcie którego pracownicy instytucji podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w Perspektywie Finansowej 2014-2020 podczas realizacji projektów unijnych z zakresu wdrażania programu wychowania do dwujęzyczności w przedszkolach z Aglomeracji Opolskiej. Drugi dzień wizyty odbył się w placówkach, które zostały objęte wsparcie w ramach  ww. projektów i dnia dzisiejszego realizują program dwujęzyczności.

Projekt „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” znajduje się na Liście projektów proponowanych do wyboru w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata2021-2027 stanowiącej Załącznik nr 2 do uchwały Nr 9/328/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. Jego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych dzieci w przedszkolach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 września 2023 do 31 października 2027 poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności dla 6000 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 500 nauczycieli ze 100 przedszkoli publicznych.

Każdy Ośrodek Wychowania Przedszkolnego (OWP) otrzyma wsparcie w postaci wdrożenia programu powszechnej dwujęzyczności, zakupu sprzętu i materiałów edukacyjnych niezbędnych do jego realizacji a 500 nauczycieli weźmie udział w formach doskonalenia zawodowego mającego na celu przygotowanie kadry pedagogicznej OWP do wdrażania programu dwujęzyczności. W ramach poszczególnych OWP wsparciem objęte zostaną wszystkie grupy wiekowe przedszkolaków. Koncepcja projektu oparta jest na założeniach Międzynarodowego Programu Dwujęzyczności, którego celem jest przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

Projekt zrealizowany zostanie w dwóch edycjach. Pierwsza edycja będzie miała charakter pilotażowy. Wsparciem objętych zostanie 30 przedszkoli publicznych, 1800 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 150 nauczycieli. Realizacja I edycji projektu będzie również formą promocji Programu Powszechnej Dwujęzyczności i zachętą dla innych OWP do włączenia się w jego realizację. Przedszkola objęte wsparciem zlokalizowane będę równomiernie na obszarze całego województwa, tak aby zasięg działań promocyjnych był jak najszerszy. Planowany okres realizacji I edycji projektu: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r. W ramach drugiej edycji wsparciem objętych zostanie 70 przedszkoli publicznych, 4200 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 350 nauczycieli. Planowany okres realizacji II edycji projektu: od 1 września 2025 r. do 31 października 2027 r.

17 listopada 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,055,481