Wysokość opłat akredytacyjnych w 2024 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wysokość opłat akredytacyjnych w 2024 r.

Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje, że wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1 318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 03/100).

Natomiast wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  ubiegające się o uzyskanie akredytacji określił i podał do wiadomości, zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wynosi ona 1 290,65 zł. W załączniku komunikat Ministra Edukacji.

Opłaty należy wnieść na konto Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: nr 03 1010 1078 0072 8522 3100 0000 tytułem „Opłata za akredytację”.

Komunikat Ministra Edukacji

 

8 stycznia 2024 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025419