Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych

Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych

Zespół Szkół Elektrycznych Włłocławek

W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku realizowany jest projekt „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych”. Czas realizacji: od 2020-09-01 do 2022-09-30.

„Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0047/19 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 5 zadań.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów i podniesienie kompetencji 2 nauczycieli z Technikum nr 4 w ZSE we Włocławku.

Wartość projektu: 2 630 535,46. zł. Wartość wkładu własnego 263 053,55 zł (10%).

Główne działania w projekcie, to rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektrycznych poprzez:

  • dodatkowe zajęcia z matematyki stosowanej technicznej, języka angielskiego technicznego, zawodowych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
  • szkolenia z nowoczesnej elektroniki zakończone międzynarodową certyfikacją IPC, ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
  • przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych dla 120 uczniów szkoły we współpracy z pracodawcami w firmach woj. kujawsko-pomorskiego,
  • zaplanowanie studiów podyplomowych z programowania i szkoleń z nowoczesnej elektroniki zakończonych międzynarodową certyfikacją IPC dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego
  • doposażenie pracowni zawodowych w tym stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Osoby pragnące uzyskać więcej informacji na temat realizacji projektu proszone są o bezpośredni kontakt z Jackiem Kandybą – koordynatorem szkolnym projektu, telefonicznie 600 – 540 – 320, mailowo: jkan@o2.pl

 

Źródło: zsel.edu.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7049660