WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości – edycja 2024

Dziewczęta i nauczycielka podczas lekcji WF-u.

WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości – edycja 2024

AWF w Warszawie - logo

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczono blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

WF z AWF – edycja 2024

Głównym celem inicjatywy jest:

 • poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów,
 • wdrożenie regularnej, wewnętrznej potrzeby uczestniczenia w zajęciach ruchowych,
 • budowania świadomości dotyczącej korzyści płynących z regularnych zajęć sportowych.

Bardzo ważnym i innowacyjnym elementem działań, poza kontynuacją dotychczasowych działań, będzie wprowadzenie i upowszechnienie koncepcji alfabetu ruchowego.

Alfabet ruchowy to proces nabywania umiejętności fizycznego (ruchowego) „czytania i pisania”, czyli umiejętności bycia aktywnym.

Planowane cele

Podczas realizacji przedsięwzięcia AWF planuje zrealizować następujące cele:

 • Wdrożenie dodatkowych zajęć ruchowych aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, których efektem będzie poprawa kondycji fizycznej.
 • Monitorowanie kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie praktycznych wytycznych i rekomendacji do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców.
 • Wdrażanie i monitorowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS)
 • oraz przygotowanie wytycznych i rekomendacji praktycznych do wykorzystania
 • przez nauczycieli i rodziców.
 • Wdrażanie do szkół (szkoły z certyfikatem) polskiej wersji Oceny Alfabetu Ruchowego (PAPL – Polish Assessment Physical Literacy) jako narzędzia do śledzenia postępów
 • w umiejętnościach fizycznego „czytania i pisania” dzieci w wieku 8-12 lat.
 • Promowanie i wdrażanie świadomości potrzeby regularnej aktywności fizycznej potrzeby ruchu, działań prozdrowotnych i idei alfabetu ruchowego w społeczeństwie.

 

Planowane efekty realizacji programu

 • Zorganizowanie i zlecenie 350 tys. godzin dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów.
 • Monitoring kondycji fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej za pomocą pomiarów podstawowych cech somatycznych i wybranych prób sprawności fizycznej.
 • Przeprowadzenie ankiet kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych, dotyczących aspektów zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych uczestników zajęć.
 • Kontynuacja monitoringu fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS).
 • Wprowadzenie narzędzia do Oceny Alfabetu Ruchowego. Rezultatem badań będzie wskazanie aktualnego stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży i jej uwarunkowań, fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie oraz poziomu wykształcenia fizycznego (alfabetyzacji ruchowej), a na tej podstawie opracowane zostaną rekomendacje co do dalszych działań w przyszłości mających na celu poprawę kondycji fizycznej i zdrowia dzieci i młodzieży.
 • Wdrożenie postulatów i rekomendacji zawartych w tzw. „Piątce dla aktywności i zdrowia”, które zostaną zaprezentowane we wrześniu 2024 r..
 • Modyfikacja portalu WF z AWF.
 • Kontynuowanie możliwości przeszkolenia nowych nauczycieli (wykorzystanie portalu WF z AWF) w celu uzyskania certyfikatu i uruchomienia nowych zajęć „Sport Klubów”.

 

Grupa docelowa zadania:

 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

Łączny koszt realizacji zadania w 2024 roku wyniesie 29 997 220,00 zł.

 

WF z AWF na przestrzeni ostatnich trzech lat

Od kilku lat specjaliści monitorujący kondycję fizyczną dzieci i młodzieży odnotowują systematyczny spadek poziomu sprawności fizycznej uczniów. Czas pandemii znacznie pogłębił ten stan. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2021 roku. Jej celem było ograniczenie negatywnych skutków pandemii.
Projekt został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, dlatego był kontynuowany w latach kolejnych.
W kolejnym roku obok realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych w „Sport Klubach” wdrożono pierwsze w Polsce innowacyjne narzędzie do oceny fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie.

W roku 2023 natomiast projekt ewaluował w kierunku działań profilaktycznych, upowszechniających potrzebę regularnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz budowania świadomości w zakresie korzyści, jakie przynosi regularna aktywność fizyczna. Opracowane zostały też konkretne rekomendacje i wytyczne. Przedstawiono je w postaci tzw. „Piątki dla aktywności fizycznej i zdrowia” złożonej z następujących elementów: powszechności, jakości, celowości, innowacyjności i ciągłości.

Realizacja programu potwierdziła duże zainteresowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży formułą zajęć w „Sport Klubach”, a także potrzebę dalszego ich prowadzenia. Wyniki badań wskazały na korzyści związane z regularnym uczestnictwem w tego typu aktywnościach pozalekcyjnych. Dodatkowo szersze spojrzenie na kondycję fizyczną potwierdziło, że aktualny stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży jest na niskim poziomie.

WF z AWF w liczbach

Projekt na przestrzeni trzech lat odniósł ogromny sukces. Jesteśmy przekonani, że jego powodzenie będzie stale rosło.

Szkolenia dla nauczycieli:

 • ponad 31 tys. przeszkolonych nauczycieli,
 • 350 szkoleń w 9 ośrodkach AWF,
 • ponad 87% wysokich i bardzo wysokich ocen szkoleń, prawie 90 % nauczycieli widzi potrzebę dalszych szkoleń.

Sport-Kluby:

 • ponad 450 tys. uczniów (2021-2023),
 • ponad 31 tys. Sport Klubów (2021-2023), w których przeprowadzono 780 tys. dodatkowych godzin zajęć ruchowych,
 • prawie połowa zajęć prowadzona była w klasach 1-3 szkół podstawowych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • 39% uczniów uczestniczących w programie to uczniowie ze szkół wiejskich.

 

Wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi szereg działań wspierających uczniów w budowaniu ich kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Oprócz programu „WF z AFW” MEiN wspiera finansowo rozwój infrastruktury szkolnej poprzez m.in. budowę nowoczesnych i w pełni wyposażonych hal sportowych.

Źródło: MEiN

_

5 grudnia 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165230

Skip to content