“Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” – konkurs ofert

“Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” – konkurs ofert

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

“Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” ścieżka: Regranting tematyczny i regionalny, Priorytet 1 Małe Inicjatywy, Konkurs FIO edycja 2020, program Narodowego Instytutu Wolności CRSO.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej interesujących się popularyzacją ciekawych miejsc związanych z historią i kulturą regionu. Podejmowane inicjatywy muszą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych oraz historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, podnosić poziom integracji społecznej. Działania powinny nawiązywać m in. do: popularyzacji zapomnianej tradycji kujawskiej, upamiętniania miejsc istotnych dla lokalnej kultury, turystyki, historii oraz unikatowych zjawisk folkloru wiejskiego.

Do konkursu można zgłaszać projekty mające formę m.in.: wydarzeń kulturalnych, festynów, pikników, akcji społecznych, artykułów, publikacji, audiobooków, programów audio-video, przedsięwzięć edukacyjnych, warsztatów i kursów.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 16 czerwca do 30 września 2020r.

O dofinansowanie realizacji lokalnych przedsięwzięć może obiegać się:

  1. Młoda organizacja pozarządowa Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
  2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  3. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
  4. Spółdzielnia socjalna;
  5. Spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  6. Stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku, aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
  7. Koła Gospodyń Wiejskich.

 

WAŻNE: Podmioty nieposiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie są uprawnionymi Wnioskodawcami w ramach Konkursu „Kierunek FIO 2020”. Z ubiegania się o dotacje są wyłączone oddziały terenowe podmiotów, nieposiadające osobowości prawnej.

Każdy beneficjent może w ramach niniejszego konkursu złożyć tylko jeden wniosek .

Wnioski składane powinny być wyłącznie elektronicznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na stronie www.witkac.pl.

Termin naboru wniosków upływa dnia 31.05.2020 o godz. 23.59.

Przewidywany termin oceny wniosków złożonych przez beneficjentów to 15.06.2020 r. Wnioskodawcy, których projekty uzyskały pozytywną ocenę będą poinformowani o tym fakcie drogą mailową oraz zobowiązani do złożenia wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku.

Informacje telefoniczne odnośnie konkursu udzielane są pod nr telefonu 730 709 559, kontakt mailowy w sprawie konkursu pod adresem: fio2020@lornetka.org

Więcej informacji na https://fundusze.ngo.pl/321729-szlak-opowiesci-niesamowitych-kujaw-i-ziemi-dobrzynskiej.html oraz stronie programu : www.witkac.pl

 

Źródło: fundusze.ngo.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181665

Skip to content