Święto toruńskiej Alma Mater

Święto UMK, for. Mikołaj Kuras

Święto toruńskiej Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, największa uczelnia regionu i jeden z dziesięciu polskich uniwersytetów posiadających status uczelni badawczej, obchodzi swoje doroczne święto. Dziś (19 lutego) odbyły się uroczystości na auli głównej UMK, którym towarzyszyły promocja doktorska i wręczenie dyplomów habilitacyjnych. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Główną część obchodów, którą poprzedził wczorajszy (18 lutego) uroczysty koncert uniwersytecki w auli uczelni, rozpoczęła tradycyjna ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły na toruńskim Rynku Staromiejskim.

W auli głównej UMK w kampusie na toruńskich Bielanach odbyło się uroczyste spotkanie społeczności akademickiej z udziałem zaproszonych gości. W programie znalazły się m. in. wystąpienia rektora uczelni prof. Andrzeja Tretyna oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej, wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień uniwersyteckich oraz promocja doktorska i wręczenie dyplomów habilitacyjnych.

Wykład wygłosił prof. Tomaso Poggio, laureat międzynarodowej nagrody naukowej Ratio et Spes, ustanowionej przez uczelnię wspólnie z watykańską Fundacją Josep Ratzinger – Benedykt XVI. Nagroda przyznawana jest wybitnym jednostkom zasłużonym w nauce, ukazującym wymiar etyczny badań naukowych.

Ważnym punktem ceremonii było uroczyste wręczenie szczególnego uczelnianego wyróżnienia Convallaria Copernicana, przyznawanego za wybitny wkład do nauki i szczególne zasługi dla rozwoju UMK. W tym roku nagrodę odebrał prof. dr hab. Józef Szudy, specjalizujący się w fizyce atomowo-molekularnej, fizyce optycznej i zderzeń.

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu do grona honorowych profesorów UMK dołączyli prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Wiesław Kozak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. Andrzej Nowicki z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia państwowa utworzona w 1945 roku, jest liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim (aktualnie klasyfikowana jako 5. najlepszy polski uniwersytet i 9. najlepsza polska uczelnia). Na wszystkich poziomach studiów kształci 24 tysiące studentek i studentów, w tym blisko tysiąc doktorantów i 400 obcokrajowców. Ma 17 wydziałów i 112 kierunków. Utrzymuje Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach i polarną stację badawczą na Spitsbergenie.

W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało UMK status uczelni badawczej. Dzięki temu w najbliższych latach uniwersytet otrzymywać będzie subwencję wyższą o 10 procent z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Uczelnia będzie mogła konkurować z ośrodkami zagranicznymi.

Infografika Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przygotowana na Święto UMK.

Dzięki marszałkowskiemu wsparciu ze środków naszego RPO kujawsko-pomorskie wyższe uczelnie inwestują w rozwój laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesne pracownie dydaktyczne służące kształceniu m. in. przyszłych inżynierów. Dofinansowanie o wartości 133 milionów złotych trafiło na realizację pięciu takich projektów przygotowanych przez uczelniane konsorcja.

Wśród nich jest realizowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, warty 42,3 miliona złotych projekt inwestycyjny w ramach którego powstaną Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET. Kolejny projekt, realizowany przez UMK i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, dotyczy budowy oraz wyposażenia w aparaturę badawczo-rozwojową Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz utworzenia Centrum Przemysłów Kreatywnych, czyli 5 laboratoriów badawczych w WSG. Dofinansowanie na jego realizację to 38 milionów złotych.

Doposażenie infrastruktury naukowo-badawczej zakładają też projekty dwóch innych uczelnianych konsorcjów – UKW, UTP, UMK i Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz UKW i UMK. W pierwszym przypadku chodzi o laboratoria dedykowane badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną; dofinansowanie wynosi blisko 20,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie UKW i UMK, z dofinansowaniem prawie 10,5 mln złotych, dotyczy adaptacji i modernizacji budynków oraz doposażenia istniejących laboratoriów.

Bydgoskie Collegium Medicum UMK oraz UKW realizują projekt w obszarze nauk biomedycznych, nauk o żywności i żywieniu oraz nauk farmaceutycznych z otoczeniem biznesu. Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą 7 laboratoriów UMK oraz budowę i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą Uniwersyteckiego Centrum Psychologicznego przy UKW. Wartość dofinansowania to 27 milionów złotych.

Lista projektów w ramach RPO 2014-2020 realizowanych przez uczelnie.

W ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego wspieramy również firm związane z uczelniami, powstałe z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Innym rodzajem wsparcia dla jednostek badawczych z regionu są środki przyznawane z myślą o transferze wyników badań naukowych do gospodarki w ramach projektów realizowanych przez marszałkowską Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji. Chodzi o „Fundusz Badań i Wdrożeń”, w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymują bezzwrotne dotacje z RPO na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Święto UMK, for. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7025438