Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Mężczyzna w garniturze przy biurku podpisuje dokumenty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty - logo bez nazwy
Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego,

zgodnie z art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), prosimy o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Wniosek o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Wniosek winien dotyczyć ucznia, który w roku szkolnym 2024/2025 będzie w dalszym ciągu uczniem danej szkoły.

Wnioski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony – przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza kandydatów do stypendium.
Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzone odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty.

Dyrektor szkoły najpóźniej w terminie do 10 lipca 2024 r. przesyła Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel, zatwierdzony i wypełniony komputerowo wniosek o przyznanie stypendium wraz z listą kandydatów.

W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę dyrektor szkoły podaje wyczerpujące uzasadnienie przyczyny braku kandydata do stypendium. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

WAŻNE:

Za prawidłowe złożenie wniosku odpowiada dyrektor szkoły kandydata.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu składania wniosków – wniosek musi wpłynąć w formie tradycyjnej oraz elektronicznej do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 10 lipca 2024 roku.
Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy koordynuje zespół wizytatorów: Małgorzata Babyszka (tel. 52 349 76 03), Joanna Paliwoda oraz Wiesław Guziński (tel. 52 349 76 07), e-mail: stypendium-premiera@kuratorium.bydgoszcz.pl

Grafika ilustracyjna

17 czerwca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7189432

Skip to content