Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach marszałkowskiego projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wsparcie trafi do ponad 600 uczniów, wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie. Dokumenty do pobrania na zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. W tym roku uruchamiamy też wsparcie dla zdolnej młodzieży ze szkół zawodowych. Pieniądze trafią zarówno do uczniów techników, jak i zasadniczych szkół zawodowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin. Zachęcam do składania wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W roku szkolnym 2017/2018 ze wsparcia skorzysta 622 uczniów. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów techników (około 70 procent) oraz zasadniczych szkół zawodowych (około 30 procent) – podział wynika z liczebności uczniów w poszczególnych typach szkół. Wysokość stypendium – od 200 do 500 złotych miesięcznie – zależy od pozycji stypendysty na liście rankingowej i rodzaju szkoły. Stypendia przyznawane będą na okres 10 miesięcy. Najwyższy poziom stypendium to łącznie aż 5 tysięcy złotych (nieopodatkowane).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

  • w danym roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;
  • jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej;
  • uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00.

Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wnioski można składać do 31 października 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania na zawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl.

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”  realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie, 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,939,384