Stanowisko MEN ws. przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Świadectwo szkolne z paskiem.

Stanowisko MEN ws. przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie nr DKO-WOK.4030.105.2020.JG z dnia 25 czerwca 2020 r. zajęło stanowisko w sprawie przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia).

„W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., uprzejmie wyjaśniam, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym [1] do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie:

1)  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

2)  świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem;

3) świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej z wyróżnieniem, które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej;

4)  świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania;

5) świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych, które nie przewidują dotychczasowego dokumentu jakim było poświadczenie [2] spełniania, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych reguluje art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [3]. Kryteria przyjmowania kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostały określone w ust. 2 wspomnianego przepisu. Przepis ten w pkt 3 jako jedno z kryteriów wymienia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Sposób przeliczania poszczególnych kryteriów na punkty został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów [4]. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia „Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów.”. Jednocześnie, zgodnie § 2 pkt 5 ww. rozporządzenia, ilekroć jest w nim mowa o świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej oraz świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiednio klasy VI lub VIII szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Oznacza to, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym powinny być również przyznawane na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem oraz świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej z wyróżnieniem, które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.

Ponadto, zgodnie z dotychczasową praktyką z poświadczeniami, dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym powinny również przysługiwać tym uczniom/absolwentom, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen z obowiązkowych zająć edukacyjnych i bardzo dobrą ocenę zachowania, choć nie osiągnęli wysokiej średniej ocen klasyfikacyjnych z artystycznych zajęć edukacyjnych. Mając na uwadze powyższe dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym powinny być również przyznawane na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, a także świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.

Powyższe zapewnia równe szanse w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej zarówno ucznia lub absolwenta szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, jak i ucznia lub absolwenta szkoły ogólnodostępnej.”

[1] § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

[2] Nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. poz. 1193 i 1740).

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7162048

Skip to content