Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2022 r.

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego

Szanowni Państwo,

w związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2022/2023  zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przekazać w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl
a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Dane szacunkowe – Wyprawka szkolna”

Termin przekazania informacji – do dnia 15 lipca 2022 roku.

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych należy przesłać informacje na ten temat, wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Henryka Wiatrowska – starszy inspektor w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy tel. (52) 34-97-602.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

Więcej informacji TUTAJ

30 czerwca 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,277