Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów szkół branżowych

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów szkół branżowych

MEN

Od 29 czerwca br. przywrócone zostają zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Przywrócenie zajęć praktycznych wynika ze znowelizowanego z dniem 29 czerwca 2020 r. § 2 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w spra­wie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno­stek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953, 990, 1004  i 1110), zgodnie z którym czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, nie dotyczą branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych uczniów będących młodocianymi pracownikami. W tej sytuacji, uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie mogą być zwolnieni z zajęć praktycznych u pracodawców na podstawie przepisów art.15 f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086).

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6890005