Projekt „Accessible School for All” – „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Dzieci siedzą w ławkach podczas lekcji

Projekt „Accessible School for All” – „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” (ASA) – „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW). Inicjatywa jest prowadzona we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Założenia projektu

Głównym celem inicjatywy jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli). W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Model szkoleniowy

Nowatorski model szkoleń, wykorzystujący takie formy uczenia się, jak wykłady, warsztaty, webinary, samokształcenie, superwizje, kooperatywne uczenie się, będzie skupiony wokół określonych obszarów tematycznych:

 • Program 1: System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
 • Program 2: Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.
 • Program 3: Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
 • Program 4: Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Program 5: Budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły.

Doradcy ds. dostępności uczenia się

Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym nauczyciele specjaliści uzyskają status doradców ds. dostępności uczenia się („DDU”). W ramach zadań DDU przeprowadzą
w swoim środowisku szkolnym interwencje, rozumiane jako konkretne strategie reagowania na sytuacje problemowe, wynikające ze zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów.

Uczestnicy projektu będą poznawać i wdrażać proponowane oddziaływania edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów i rodziców oraz zespołu nauczycieli danej placówki. Warsztatowa część szkolenia będzie okazją do bezpośrednich konsultacji z ekspertami (praktykami) w zakresie różnych aspektów realizacji poznawanych interwencji oraz trudności w optymalnym reagowaniu na zróżnicowane potrzeby uczniów.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

Korzyści dla placówki

 • podniesienie kompetencji kadr w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno- specjalistycznego i wdrażania interwencji edukacyjnych, w tym kierowanych do dzieci uchodźczych;
 • możliwość korzystania przez wszystkich nauczycieli danej placówki z bezpłatnych konsultacji, superwizji prowadzonych przez specjalistów merytorycznych (autorzy programów, wykładowcy, praktycy prowadzący warsztaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych) oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni);
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk edukacji włączającej potwierdzonych naukowo;
 • udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez UNICEF, IBE i MEiN;
 • certyfikat „Dostępnej szkoły” UNICEF.

Korzyści dla uczestników

 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego, w tym ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji niezbędnych do realizacji rozwoju zawodowego, uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego przez szkolenia w formule on-line;
 • udział w unikatowym projekcie szkoleniowym opartym na nowoczesnym modelu uczenia w działaniu, gwarantującym integrację teorii z praktyką poprzez wsparcie w postaci uczestnictwa w konsultacjach i superwizjach;
 • cyfrowe potwierdzenie nabytych umiejętności i osiągnięć w postaci mikropoświadczenia Odznaka+;
 • dostęp do zasobów metodycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnych (ZPE) możliwych do pobrania i wykorzystania w praktyce edukacyjnej;
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk;
 • udział w konkursie na najlepsze praktyki edukacyjne w zakresie wspierania edukacji dostępnej dla wszystkich;
 • udział w seminariach i konferencjach związanych z realizowanym projektem.

Nabór do projektu

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie łącznie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do szkół/placówek zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasady udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023 r. 

14 września odbędzie się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu w formule online.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

5 lipca 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165224

Skip to content