Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiany przepisów

Współpraca nauczyciela z rodzicami

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiany przepisów

MEN

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Zmiany zaproponowane przez MEN dotyczą m.in. powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zmiany polegają na:

  • wydłużeniu do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowaniu, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia;
  • określeniu terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmianie okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne,
  • doprecyzowaniu przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.

Spodziewanym efektem wprowadzanych rozwiązań będzie usprawnienie prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Projekt zawiera również zmiany w innych ustawach:

  • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
  • ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).

 

Celem projektu ustawy jest również umożliwienie ministrowi edukacji prowadzenia działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej w szkołach. Planuje się, że będą to działania ukierunkowane na promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji prowadzonych przez szkoły, organizowanie konkursów, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne. Nowe przepisy mają również usprawnić współpracę ministra z jednostkami, które będą prowadzić badania nad możliwościami rozciągnięcia rozwiązań innowacyjnych realizowanych w pojedynczych szkołach na skalę rozwiązań systemowych.

Projekt ustawy, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji.

 

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7161534

Skip to content