Literatura niemiecka w ilustracji – konkurs plastyczny

05 lut Literatura niemiecka w ilustracji – konkurs plastyczny


Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego do udziału w konkur­sie plastycz­nym pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji”. Termin dostar­cze­nia prac upływa 16 marca 2018 r. Szcze­góły konkursu zawiera Regula­min.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,064,193