Konkursy przedmiotowe – podstawowe informacje, terminy realizacji etapów wojewódzkich i wglądów do prac konkursowych

Na biurku leży tablet z kalendarzem na ekranie, obok papierowy notatnik i klawiatura komputerowa.

Konkursy przedmiotowe – podstawowe informacje, terminy realizacji etapów wojewódzkich i wglądów do prac konkursowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 wprowadzony Zarządzeniem Nr 45/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2023 r., a także Regulaminy szczegółowe poszczególnych konkursów.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

na podstawie § 33 pkt 7 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych uprzejmie prosimy o przekazanie Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej oryginały oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego (Karta zgłoszenia).

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni oraz Drodzy uczestnicy,

zgodnie z § 22 ust. 7 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych: „Uczeń na każdym etapie konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem”.

 

W myśl § 65 ust. 2 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych: dokumenty potwierdzające tożsamość osoby (np. legitymacja szkolna czy dowód osobisty) okazywane na okoliczność przystąpienia do pisania pracy konkursowej czy wglądu do tej pracy (nie mogą być kserowane, skanowane czy fotografowane).

 

Zgodnie z § 66 ust. 2 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych „Niestawienie się uczestnika, o godzinie wyznaczonej jako rozpoczęcie konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.”

 

W myśl § 11 ust. 7 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych „Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom na każdym z etapów konkursu odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszczają uczniowie.”

 

Zgodnie z § 11 ust. 4 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych „Konkursy na etapie wojewódzkim przeprowadzane są w formie papierowej, a w przypadku konkursów językowych również w formie ustnej oraz w przypadku konkursu z informatyki w formie praktycznej, w szkołach wskazanych w regulaminach szczegółowych”.

 

Zgodnie § 57. 1 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych: „Po etapie wojewódzkim uczeń, jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo jednokrotnego wglądu do ocenionej pracy, w terminie podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego konkursu, po wykazaniu, że są uprawnieni do dokonania wglądu, po wypełnieniu formularza „Wgląd do pracy konkursowej” (załącznik nr 9a Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych).

2. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu, wyłącznie w obecności osoby/osób wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiednio szkolnej lub wojewódzkiej komisji konkursowej.

Dopuszcza się dokumentowanie pracy konkursowej wyłącznie w formie notatek lub zdjęć bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd. Wgląd do pracy trwa maksymalnie 15 minut.

3. Osoba/osoby wyznaczone do organizacji wglądów nie udostępniają klucza odpowiedzi do arkusza zadaniowego.

6. O miejscu i szczegółowym terminie udostępniania prac do wglądu po etapie wojewódzkim decyduje przewodniczący komisji wojewódzkiej.

Obowiązkiem przewodniczącego komisji jest poinformowanie o tym uczestników w dniu etapu wojewódzkiego oraz opublikowanie tej informacji na stronie organizatora.

 

Zgodnie z PROCEDURĄ WGLĄDÓW:

1. Komisja Wojewódzka umożliwia wgląd do prac uczniowi, rodzicom/opiekunom prawnym w ustalonym miejscu i terminie (podanym uczestnikom w dniu realizacji etapu wojewódzkiego. Termin dodatkowo publikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

2. Wgląd odbywa się indywidualnie, według kolejności przybycia.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą dokonać wglądu po wykazaniu, że są do niego uprawnieni tzn. po wykazaniu, że są rodzicami/opiekunami prawnymi, uczniowie po okazaniu legitymacji uczniowskiej.

4. Uczeń, rodzice/opiekunowie prawni mogą dokonać jednokrotnego wglądu do pracy.

5. Ze względów organizacyjnych, czas wglądu do prac konkursowych wynosi maksymalnie 15 minut na dokonującego wglądu.

6. Dokonujący wglądu wypełniają formularz „Wgląd do pracy konkursowej” (załącznik nr 9a Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych).

7. Podczas wglądu dopuszcza się dokumentowanie pracy wyłącznie w formie notatek lub zdjęć bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd.

8. Komisja konkursowa prowadzi dokumentację wglądów. Osoba przeglądająca pracę potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem oraz datą.

 

Załącznik: 

Terminy i miejsca przeprowadzania etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024.

Terminy i miejsca przeprowadzania wglądów do prac konkursowych.

Terminy i miejsca

_

21 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7165212

Skip to content