Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

01 grudzień Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

W dniu 29 listopada 2017 r. opublikowana została ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203).

Ustawą tą dokonane zostały w szczególności zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. W ustawie wprowadzono w szczególności nowe regulacje dotyczące:

 • zmiany sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – uproszczenie systemu rozliczania dotacji;
 • naliczania dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
 • udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
 • czasu pracy nauczycieli;
 • wynagradzania (dodatek za wyróżniającą ocenę pracy, zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli) oraz uprawnień nauczycieli o charakterze socjalnym;
 • urlopów nauczycieli;
 • awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny ich pracy;
 • nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami;
 • uprawnień związanych z rodzicielstwem;
 • asystenta nauczyciela;
 • statusu nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,913,358