Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r. (w terminie głównym)

Matura

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r. (w terminie głównym)

Centralna Komisja Egzaminacyjna - logoMatura tuż-tuż. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik podaje wszystkie niezbędne informacje dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli.

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2024 r.

W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym:

 • część pisemna – od 7 do 24 maja
 • część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

 

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku (wraz z aktualizacją z 27 września 2023 r.).

Dwie formuły egzaminu maturalnego w 2024 r.

 

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach, tj. w Formule 2023 oraz w Formule 2015.

 

Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystąpi zdecydowana większość maturzystów, w tym m.in.:

 1. absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny)
 2. absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy)
 3. absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy)
 4. osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (po raz pierwszy)
 5. absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (z wyjątkami; po raz pierwszy lub kolejny) oraz absolwenci oddziałów międzynarodowych, posiadający dyplom IB (po raz pierwszy).

 

Do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystąpią m.in.:

 1. absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
 2. absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny)
 3. osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

 

Arkusze egzaminacyjne przeznaczone dla każdej z dwóch ww. formuł są wyraźnie oznaczone.

 1. Arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2023 mają elementy graficzne koloru fioletowego, natomiast arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2015 – elementy graficzne koloru pomarańczowego.
 2. Formuła egzaminu zapisana jest na pierwszej i ostatniej stronie arkusza. Na ostatniej stronie formuła egzaminu, nazwa przedmiotu oraz poziom zapisane są kilkakrotnie.
 3. Arkusze w obu formułach są oznaczone różnymi symbolami. W przypadku egzaminu w Formule 2023 symbol każdego arkusza rozpoczyna się od litery M (np. MBI), natomiast w przypadku egzaminu w Formule 2015 symbol każdego arkusza rozpoczyna się od litery E (np. EBI).
 4. Dodatkowo arkusze w Formule 2023 mają znak w stopce (na dole) każdej strony parzystej.

 

Prosimy zespoły nadzorujące o szczególną staranność podczas przekazywania arkuszy zdającym, tak aby każdy z nich otrzymał arkusz w odpowiedniej formule[*], z właściwego przedmiotu na właściwym poziomie.

[*] Szczegółowe informacje o sposobie oznaczenia arkuszy i innych materiałów egzaminacyjnych dla egzaminu w obu formułach są dostępne w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024 (s. 11–21). Przykładowe arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2023 są dostępne na stronie CKE (tutaj oraz tutaj).

Wymagania egzaminu maturalnego w 2024 r.

 

W 2024 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych oraz zadania w części ustnej egzaminu maturalnego będą sprawdzały (po raz ostatni) poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych:

 • w przypadku egzaminu w Formule 2023 – w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.[*]
 • w przypadku egzaminu w Formule 2015 – w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.7

 

[*] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246). 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1698).

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2024 r.

 

Około 263 000 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2023/2024, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

 • w części ustnej:
  1. język polski – bez określania poziomu
  2. język obcy nowożytny – bez określania poziomu
  3. język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)
 • w części pisemnej:
  1. język polski – na poziomie podstawowym
  2. matematyka – na poziomie podstawowym
  3. język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
  4. język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

 

W 2024 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym[1]. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

 

W 2024 r. absolwenci wszystkich typów szkół nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika[2].

Do 23 kwietnia br. osoby, które w złożonej wcześniej deklaracji wyraziły wolę przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych, a po złożeniu deklaracji uzyskały dokumenty, o których mowa w art. 44zzd ust. 4b ustawy o systemie oświaty, mogą złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.

W przypadku rezygnacji, osoby takie nie mają obowiązku przystąpienia w maju do egzaminu dodatkowego z żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

W tabeli poniżej przedstawiony został odsetek zdających egzamin maturalny w Formule 2023 względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.

 

Liczba egzaminów  z przedmiotów dodatkowych Egzamin w 2024 r.(wyłącznie absolwenci z 2024 r.)

Formuła 2023

0 2,2%10
1 37,1%
2 31,0%
3 24,0%
4 5,0%
5 0,6%
6 0,1%

 

 

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2024 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (PR) w Formule 2023 to:

 

 1. język angielski PR – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.[3])
 2. matematyka PR – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)
 3. geografia PR – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)
 4. język polski PR – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)
 5. biologia PR – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)
 6. chemia PR – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)
 7. wiedza o społeczeństwie PR – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)
 8. historia PR – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)
 9. fizyka PR – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.) informatyka PR – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

 

Każdego dnia określonego w harmonogramie będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00 (z wyjątkiem 7 maja, kiedy zostanie przeprowadzona tylko poranna sesja egzaminu). Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

 

[1] W przypadku egzaminu maturalnego w Formule 2023 absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu dodatkowego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

[2] Zgodnie z art. 44zzd ust. 4b ustawy o systemie oświaty oraz art. 127 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, z późn. zm.) w zw. z art. 297 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). 10 Odsetek osób, które nie przystąpią do egzaminu maturalnego z żadnego przedmiotu dodatkowego, ulegnie zmianie po 23 kwietnia br. w związku z przekazaniem do OKE informacji o rezygnacji z egzaminu z przedmiotu dodatkowego przez osoby, które uzyskają dokumenty uprawniające do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika (por. przypis 9.).

[3] Dane łączne dla tegorocznych absolwentów szkół, w tym uczniów – obywateli Ukrainy.

Sprawdzanie prac i wyniki egzaminu maturalnego w 2024 r.

 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca br. Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Materiały o egzaminie maturalnym na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl)

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Można z niej pobrać lub na niej obejrzeć:

 

 1. w zakresie egzaminu maturalnego w Formule 2023:
 • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
  1. dwa opracowania dotyczące elektrochemii
  2. zbiór zadań problemowych z chemii
  3. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 • materiał dodatkowy dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii
 • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii, tj.
  1. teksty ikonograficzne w zadaniach egzaminacyjnych z historii
  2. wypracowanie na egzaminie z historii
 • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii, tj.
  1. logika na egzaminie maturalnym z filozofii
  2. wypracowanie maturalne z filozofii
 • materiał dodatkowy dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki
 • materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, tj.
  1. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: wypowiedź argumentacyjna
  2. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: pismo formalne;

 

 1. w zakresie egzaminu maturalnego w Formule 2015:
 1. informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące na egzaminie w 2024 r.
 2. wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki
 3. arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych egzaminu (2015–2023)
 4. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 5. arkusze próbnych egzaminów maturalnych, w tym arkusze egzaminu próbnego z marca 2021 r.
 6. zbiory dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów
 7. filmy o egzaminie maturalnym z biologii, chemii i języka polskiego, w tym filmy dla osób niesłyszących, oraz scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne
 8. zbiory dodatkowych zadań z matematyki
 9. zbiór zadań oraz przykładowe nagrania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

 

 

 

Źródło: CKE

_

29 kwietnia 2024 r.

 

 

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7181720

Skip to content