Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”- druga edycja

Uśmiechnięta dziewczyna z kciukiem uniesionym do góry.

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”- druga edycja

Visegrad Fund logoMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do drugiej edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. Termin zgłaszania projektów, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat, upływa 30 czerwca 2024 r. Celem minigrantów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Aby wziąć udział w projekcie muszą być zaangażowane co najmniej dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Dodatkowo mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne, oraz zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.

Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, np. szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Proces składania wniosków rozpoczyna się od rejestracji w systemie on-line (przez potwierdzony adres e-mail) i przygotowania krótkiego projektu. Projekt należy  zarejestrować w systemie on-line My Visegrad nie później niż na 2 tygodnie przed upływem terminu składania wniosków.

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy; program jest jednak przeznaczony na wsparcie pojedynczych lub wielokrotnych krótkoterminowych wizyt/wymian (po kilka dni każda).

Aby ubiegać się o grant, należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ:

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ:

Wspólna historia i wspólna przyszłość, m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

ZDROWIE I AKTYWNY STYL ŻYCIA:

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

SZTUKA I KULTURA:

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I CNOTY OBYWATELSKIE:

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

KOMPETENCJE PRAKTYCZNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

W każdym projekcie powinny być uwzględnione następujące zasady:

WŁĄCZENIE – Wymiana perspektyw z osobami, które pochodzą z różnych grup i dzielenie się z nimi własnymi, różnorodnymi doświadczeniami i punktami widzenia (m.in. docieranie do grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej i/lub osób z niepełnosprawnościami, osób uczących się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dialog międzypokoleniowy, dialog międzyreligijny).

NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ – wspieranie  osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poprawy ich rozwoju osobistego (edukacja pozaformalna, nieformalna i formalna, projekty przyczyniające się do poprawy umiejętności informatycznych i kompetencji cyfrowych, nauka języków obcych i poprawa umiejętności komunikacyjnych).

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA I DOBRE SĄSIEDZTWO – zachęcanie  do tworzenia sieci kontaktów wśród młodzieży z całego regionu wyszehradzkiego w celu rozwoju współpracy regionalnej i transgranicznej (regionalna wartość dodana).

Aktualne wytyczne V4 Gen 

Źródło: MEN

_

7 czerwca 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185672

Skip to content