Darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych

Dwaj uśmiechnięci chłopcy siedzą nad otwartą książką leżącą na stole, obok stoją książki, globus i kolorowe pisaki

Darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki - logo

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że corocznie jednostkom samorządu terytorialnego przyznawana jest dotacja celowa na zakup przez szkoły podstawowe i artystyczne podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dzięki temu uczniowie mają zapewnione bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla wymienionych szkół.

15 września 2023 r. mija termin składania wniosku przez jednostkę samorządu terytorialnego do wojewody o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Dla złożonych przez JST wniosków o udzielenie dotacji w terminie od 13 lipca do 15 września 2023 r. wojewoda udziela dotacji do 14 października 2023 r.

Wypełnione przez szkołę lub jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio wniosek lub informacja mogą być przekazywane w postaci:

  • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  • papierowej i elektronicznej:
  • w postaci papierowej, z umieszczeniem stosownej pieczęci i własnoręcznego podpisu, przesłane pocztą tradycyjną;
  • w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W 2023 roku zostały zwiększone maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas I-III wynosi 99 zł na ucznia, materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I-III – 55 zł na ucznia;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne w przypadku: klasy IV – 185 zł na ucznia, klasy V i V – 238 zł na ucznia, klasy VII i VIII – 330 zł na ucznia;
  • materiały ćwiczeniowe w przypadku klas IV-VIII to kwota 27,50 zł na ucznia.

 

Źródło: MEiN

11 września 2023 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7023276