Złóż wniosek o grant i działaj lokalnie

zespół

Złóż wniosek o grant i działaj lokalnie

Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR:

– Numer konkursu LGD: 1/K/2020

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

– Numer konkursu LGD: 2/K/2020

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano projekty dotyczące działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: d) kluby pracy, e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Termin naboru wniosków: od 24.03.2020 do 14.04.2020 r.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https//generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Źródło: lgdwloclawek.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,152,211