Zasoby wody i ich ochrona – konferencja z okazji Światowego Dnia Wody

Zasoby wody i ich ochrona – konferencja z okazji Światowego Dnia Wody

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

22 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Wody Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję poświęconą zasobom wody i ich ochronie. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku po to, aby inspirować społeczności do podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zrównoważonego rozwoju w wielu obszarach naszego życia.

Dyrektor Grażyna Troszyńska witając gości i prelegentów, przypomniała cele, jakie sobie postawiliśmy, konstruując program konferencji, czyli:

  • podnoszenie niespołecznej świadomości na temat malejących zasobów wody,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prawidłowych nawyków w codziennym życiu,
  • propagowanie przykładów dobrych praktyk w obszarze oszczędzania czy retencji wody.

Podkreśliła, że troska o wodę jest naszym zbiorowym obowiązkiem nie tylko w kontekście globalnym, ale przede wszystkim regionalnym i indywidualnym.

Na sposoby zapobiegania niedoborom wody w województwie kujawsko-pomorskim zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szeroko omówił działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi. Zaznaczył także znaczenie Funduszy Europejskich w realizacji adekwatnych projektów np. w przypadku małej retencji wodnej.

Dr Waldemar Kuta z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawił projekt budowy kaskady dolnej Wisły jako kluczowy plan przeciwdziałania powodzi i suszy. Wyczerpująco uzasadnił konieczność budowy stopnia wodnego w Siarzewie między Włocławkiem a Ciechocinkiem, zarówno w ujęciu bezpieczeństwa, jak i ekologii.

Doświadczeniami Bydgoszczy w zagospodarowywaniu wód deszczowych podzieliła się Bogna Dominiak, reprezentująca Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. Szczegółowo zaprezentowała założenia modernizacji „deszczówki”, etapy realizacji projektu oraz efekty i zyski (m.in. 30% retencji wód opadowych).

Adam Jabczyński kierujący Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim poruszył niezwykle ważny temat dotyczący źródeł i jakości wody pitnej, zwracając jednocześnie uwagę na jej znikome zasoby na świecie.  Z kolei dr Maria Palińska, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku w ciekawy sposób zobrazowała możliwości, jakie możemy stosować i wykorzystywać indywidualnie w obszarze oszczędzania wody każdego dnia.

Realizację szkolnego projektu „Analiza fizykochemiczna wody z Wisły” przedstawił Konrad Trokowski, nauczyciel chemii w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Uzyskane podczas badań wartości i wnioski z uwagą interpretowała szkolna młodzież, która towarzyszyła swojemu nauczycielowi podczas prezentacji w naszej placówce.

Prowadząca konferencję Dorota Łańcucka podkreśliła, że w Polsce zasoby wody należą do najuboższych w Europie, a przyczyny takiej sytuacji hydrologicznej to głównie niskie opady, duża wodochłonność w przemyśle i rolnictwie, mało zbiorników retencyjnych, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne czy niedoskonałe zarządzanie systemami wodnymi. Dlatego tak ważne i istotne są wszelkie działania w aspekcie racjonalnego gospodarowania zasobami wody, aby nasze dzieci i wnuki mogły żyć  w dalszym ciągu na „niebieskiej planecie”.

 

 

29 marca 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,263,544