Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Grafika z napisem zarządzenie

07 Kwi Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

ZARZĄDZENIE Nr 20/21
KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 7 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
na rok szkolny 2020/2021

      Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w związku z § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

      § 1. W Zarządzeniu Nr 48/20 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) Część IV Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

      § 2. Wykonanie   zarządzenia    powierza    się    Dyrektorowi     Wydziału    Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,692,059