Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

31 sierpień Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego

ZARZĄDZENIE Nr 35/21 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) z § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości Plan nadzoru, o którym mowa w § 1, w terminie do 31 sierpnia 2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakładce „Nadzór pedagogiczny”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

Załącznik do zarządzenia TUTAJ

 

31 sierpnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,827,660