Wojewódzki konkurs tematyczny – “Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii”

Wojewódzki konkurs tematyczny – “Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii”

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie “Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów siódmych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła zgłasza swój udział w konkursie w terminie do 9 marca 2018 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres organizatora konkursu: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz.

Etap szkolny przeprowadzany jest przez trzyosobową szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej jeden nauczyciel historii.

Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) indywidualną pracę, która powinna:

  • odnosić się do zabytków sakralnych i świeckich wsi, miasta, gminy zamieszkiwanych przez uczestnika konkursu;
  • mieć twórczy charakter;
  • opierać się na materiałach źródłowych (kroniki, pamiętniki, dzienniki; archiwalne zdjęcia itp.);
  • zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych;
  • nie przekraczać 50 slajdów lub w przypadku filmów 10 minut;
  • w pierwszym slajdzie zawierać imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę oraz adres placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu, ponadto imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za prace konkursowe;
  • zawierać metryczkę, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do regulaminu).

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2-4

Załącznik nr 5

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie