Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku

Z dniem 15 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).

Rozporządzenie to określa:

– skład i tryb powołania zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach specjalistycznych;

– szczegółowe zasady działania zespołów orzekających;

– tryb postępowania odwoławczego od wydanego orzeczenia;

– wzory orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez zespoły orzekające.

Z przepisów przejściowych w szczególności wynika, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się już nowe przepisy. Wnioski o wydanie orzeczenia albo opinii wraz ze stosowną dokumentacją złożone przed dniem 15 września 2017 r. zachowują ważność, ale wymagają stosownego uzupełnienia na wezwanie przewodniczącego zespołu.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie