Projekt “Uni-Misja”

projekt UNI-MISJA

Projekt “Uni-Misja”

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych do skorzystania z materiałów dydaktycznych wypracowanych w ramach projektu “Uni-Misja”.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za pośrednictwem Instytutu Nauk Pedagogicznych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w ramach III misji uczelni wyższej – świadczenia usług dla otoczenia społecznego i nietradycyjnych odbiorców, wzmacniając ich kompetencje dzięki udostępnieniu materialnych i niematerialnych zasobów uczeni wyższej.

Celem projektu jest rozwój u uczniów klas IV – VIII takich kompetencji kluczowych jak:

1) Kompetencje społeczne i obywatelskie – moduł kształcenia Społecznik i obywatel,

2) Umiejętności uczenia się – moduł kształcenia Lepszy uczeń,

3) Kompetencje świadomości i ekspresji kulturowej – moduł kształcenia Więcej kultury!

Program kształcenia, poprzez dodatkowe zajęcia w szkole i poza szkołą: na wyjeździe integracyjnym, w laboratoriach naukowych i instytucjach kultury Torunia, ma przynieść następujące efekty u uczniów:

– rozwój umiejętności skutecznej współpracy, rywalizacji, rozwiązywania konfliktów, mediacji, radzenie sobie z presją czasu i stresem,

– poznanie stylu uczenia się i skuteczne uczenie się różnymi metodami, pokonywanie trudności w uczeniu się,

– efektywne werbalne i niewerbalne wyrażanie się, twórcze myślenie i działanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym i samorealizację.

Wskazane kompetencje mają pozytywny wpływ na uczenie się tradycyjnych przedmiotów i budują fundamenty do uczenia się przez całe życie. Projektowi towarzyszą badania diagnozujące: bilans kompetencji na wejściu i wyjściu w każdym module, kwestionariusze samooceny w poszczególnych modułach, socjogramy klas, diagnoza pedagogiczna, obserwacja oraz badania ewaluacyjne poszczególnych zajęć i modułów. Rezultatami projektu są innowacyjne programy zajęć do poszczególnych modułów wraz ze scenariuszami oraz raport z badania kompetencji.

Zapraszamy do skorzystania z materiałów dydaktycznych do modułu: “Społecznik i Obywatel”: https://www.dropbox.com/sh/fufxfn7pl2u06gv/AADrzXnYJpaEJUhAUMomXmVNa?dl=0

Koordynatorka projektu
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
e-mail: hanna.solarczyk@umk.pl

Do pobrania: Plakat – moduły

13 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,542