Projekt “Szkoła Ćwiczeń Galileo”

Projekt “Szkoła Ćwiczeń Galileo”

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie jako jedna z pierwszych w rejonie, aplikowała i dostała się do projektu – Szkoła ćwiczeń GALILEO w Nakonowie.

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie (dalej NSP Galileo) i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

 

O projekcie:

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Dzięki współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku szkoła ćwiczeń stanie się miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

 

Grupę docelową projektu stanowi:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Galileo w Nakonowie w tym 8 nauczycieli szkoły, którzy posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje, wymagane do pracy w szkole podstawowej. Uczą w szkole przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, języków bądź są nauczycielami nauczania początkowego lub bibliotekarzami. To kobiety i mężczyźni, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wielu od 23 do 60 lat.7 szkół podstawowych – to szkoły publiczne i niepubliczne, których siedziba znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenach wiejskich i miejskich, które zatrudniają min. 8 nauczycieli w każdej szkole.56 nauczycieli szkół podstawowych – osoby pracujące w szkołach podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zatrudnione na stanowisku nauczyciela. Posiadają wykształcenie wyższe, doświadczenie i kompetencje wymagane do pracy w szkole podstawowej. To kobiety i mężczyźni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w wieku od 23 do 60 lat.7 dyrektorów szkół objętych wsparciem – osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby posiadające wykształcenie, doświadczenie i umiejętności wymagane do pracy na tym stanowisku w wieku od 30 do 65 lat15 studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, specjalizacji nauczycielskiej.

 

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3005/19 pn. „Szkoła ćwiczeń Galileo w Nakonowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projektodawca realizuje projekt zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

Źródło: spkanibrod.edupage.org

18 marca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,949