Od dziś zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie jednostek systemu oświaty

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Od dziś zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie jednostek systemu oświaty

MEN

W piątek (26 czerwca 2020 r.) ukazały się dwa kolejne rozporządzenia Ministra Edukacji Naro­dowej, których przepisy, wchodzące w życie z dniem 29 czerwca 2020 r., zmniejszają zakres dotychczasowych ograniczeń funkcjonowania szkół i placówek, związanych z COVID-19, w tym w szczególności:

– przywracają zajęcia praktyczne u pracodawców, dla będących młodocianymi pracownikami uczniów wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, bez konieczności uzyskania przez pracodawcę zgody ucznia lub zgody rodzica niepełnoletniego ucznia,

– dopuszczają możliwość realizacji, po uzyskaniu odpowiedniej zgody ucznia lub zgody rodzica niepełnoletniego ucznia, zaplanowanych w okresie ferii letnich:

– praktyk zawodowych dla uczniów wszystkich klas techników i wszystkich semestrów szkoły policealnej,

– zajęć praktycznych dla uczniów wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów wszystkich klas techników i wszystkich semestrów szkoły policealnej,

– staży uczniowskich, dla niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów wszystkich klas branżowej szkoły I stopnia oraz dla uczniów wszystkich klas technikum,

– zajęć w ramach regionalnych programów operacyjnych lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej (nie tylko zajęć w ramach kształcenia zawodowego),

– dopuszczają możliwość prowadzenia w okresie ferii letnich działalności, za zgodą orga­nu prowadzącego, przez internat zorganizowany w szkole lub centrum kształcenia zawodowego,

– umożliwiają, po uzyskaniu zgody słuchacza (uczestnika formy pozaszkolnej) lub rodzica niepełnoletniego słuchacza (uczestnika), realizację kształcenia ustawicznego, z wyłą­cze­niem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w miejscu prowadzenia danej formy.

Zmiany wprowadzone są:

– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozpo­rzą­­dzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwią­­zku z zapo­bie­ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1110),

– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozpo­rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjo­nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1111).

Wyżej wymienione rozporządzenia nowelizują odpowiednio przepisy:

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w spra­wie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno­stek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal­cza­niem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780, 871, 953, 990 i 1004), wydanego na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910)

oraz

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie­ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891 i 952), wydanego na podstawie art. 30c z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910)

Należy zauważyć, że nie zmieniono m. in. przepisów § 11a pozwalających na podejmo­wanie czynności kolegialnych organów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przepisów § 11b dotyczących postępowania rekrutacyjnego, przepisów § 11i – 11kw dotyczących egzaminów zewnętrznych oraz przepisów § 13 wyłącza­jących w okresie czaso­wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty szereg przepisów ustaw i rozpo­­rządzeń.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6633432