Nowe przepisy dotyczące m. in. olimpiad oraz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Nowe przepisy dotyczące m. in. olimpiad oraz praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowe przepisy w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, turniejów oraz terminów zaliczania praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022. Będzie możliwość zmiany terminów zawodów wiedzy w trakcie trwania roku szkolnego. Uczniowie i słuchacze będą mogli zaliczać praktyki zawodowe do końca sierpnia 2022 r. Takie rozwiązania wprowadza nowelizacja przepisów.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 konieczne jest zapewnienie organizatorom możliwości zmian w regulaminach konkursów, turniejów i olimpiad. Wprowadzona zostaje  możliwości udziału w zawodach wiedzy uczniom w formie zdalnej, a także możliwość zmiany terminów poszczególnych zawodów w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych.

W rozporządzeniu wprowadzono możliwość:

  • zmiany regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku roku szkolnego 2020/2021);
  • w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do 31 sierpnia 2022 r. praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, również w przypadku gdy uczeń posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu oraz gdy zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także gdy realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (§ 4 ust. 1a);
  • w przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do dnia do 31 sierpnia 2022 r. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie lub realizował działania w zakresie wolontariatu – tego doświadczenia lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego (§5 ust. 3).

 

Więcej: MEiN

Fot. Pixabay

12 listopada 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,680,472