MNiSW: wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Studentki na wykładzie

MNiSW: wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Wraz z wejściem w życie 18 kwietnia tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów – przypomniał w poniedziałek resort nauki. I wyjaśnił, jak można z nowych przepisów skorzystać.

W zamieszczonym na stronie internetowej komunikacie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) podkreśla, że w czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta lub członka jego rodziny.

MNiSW przypomina, że w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, a zapomogi są przyznawane przez rektora. “Jeżeli w uczelni funkcjonowały komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, to nadal zachowują one uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora” – podkreśla resort nauki.

Kolejną zmianą jest to, że wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym – zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.

W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 stosuje się analogiczne zasady przyznawania zapomóg, ale zapomoga przyznawana jest przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie.

Resort nauki wskazuje, że wnioski o przyznanie zapomogi składa się w uczelni, a w przypadku doktorantów kształcących się w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych – w tym instytucie.

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

Ustawa wprowadziła też wsparcie dla absolwentów, którzy podczas studiów otrzymali kredyt studencki i teraz go spłacają. Na wniosek kredytobiorcy bank obligatoryjnie zawiesi spłatę kredytu studenckiego na maksymalnie 6 miesięcy, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek oraz dokumentowania sytuacji życiowej przez kredytobiorcę.

MNiSW zwraca uwagę, że wniosek o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego składa się w banku, z którym kredytobiorca zawarł umowę. Niezależnie od tej możliwości kredytobiorca może także korzystać ze wszystkich ulg w spłacie kredytu przewidzianych obowiązującymi przepisami, np. zawieszenia kredytu i odsetek na okres do 12 miesięcy z uwagi na trudną sytuację życiową, zmniejszenie raty kredytu do 20 proc. miesięcznych dochodów.

PAP – Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646103