„Małe działania mają znaczenie” – ekoprojekty edukacyjne dla szkół województwa kujawsko-pomorskiego

„Małe działania mają znaczenie” – ekoprojekty edukacyjne dla szkół województwa kujawsko-pomorskiego

W grudniu ubiegłego roku w Kujawsko–Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyło się seminarium online z udziałem dr. Marii Palińskiej reprezentującej Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Moniki Krauze ze Stowarzyszenia „Tilia” w Toruniu. Celem seminarium było doskonalenie nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postawy odpowiedzialnego korzystania z dóbr przyrody, szczególnie w okresie prowadzenia edukacji zdalnej. Prelegentki przedstawiły interesujące propozycje dla nauczycieli w ramach realizowanych projektów.

Ochrona różnorodności biologicznej przez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej i w rezerwacie przyrodyLas Piwnicki”, to projekt Stowarzyszenia Tilia realizowany w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2021 (konkurs nr RPKP.04.05.00-IŻ.00-04-174/18 Oś Priorytetowa 4 – Region przyjazny środowisku, działanie 4.5 Ochrona przyrody). W ramach projektu prowadzona jest edukacja ekologiczno – przyrodnicza w ośrodkach edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz w Szkole Leśnej na Barbarce. W terenie przygotowano stanowiska edukacyjne dotyczące płazów z mobilną aplikacją internetową. Organizowane są mobilne warsztaty dla szkół województwa kujawsko-pomorskiego, jak również wyjazdy do szkół z prelekcjami na temat bioróżnorodności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę płazów. Przygotowano także mobilną wystawę posterową składającą się z 20 plansz dwustronnych ze zdjęciami i charakterystyką polskich płazów. Wraz z nią do zainteresowanych  szkół trafi komplet badawczy zawierający Walizkę Eko-badacza, karty monitoringu, karty postępowania z gatunkami chronionymi i przewodniki do oznaczania płazów.

W pierwszym półroczu 2021 roku rozpocznie się kolejna edycja konkursu na vouchery w kwocie do 3 tys. zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację inicjatyw lokalnych dotyczących różnorodności biologicznej, przyczyniających się do podnoszenia świadomości ekologicznej.

Szczegóły:
https://ochronagatunkow.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/REGULAMIN-KONKURSU-NA-VOUCHER-.pdf

W okresie edukacji zdalnej Stowarzyszenie zachęca do korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Tilia” pt. „Ochrona różnorodności biologicznej”. Są to wirtualne stanowiska zlokalizowane na terenie Barbarki pod Toruniem i rezerwatu „Las Piwnicki”. Do stanowisk przygotowano zadania aktywizujące dla różnych grup wiekowych pozwalające na poznanie bioróżnorodności. Z aplikacji można korzystać indywidualnie lub grupowo przez cały rok, a zadania wykonywać etapami.

Stowarzyszenie oferuje też pakiety materiałów edukacyjnych, z których nauczyciel może korzystać prowadząc zajęcia online. Tematy pakietów: Ochrona bioróżnorodności, Płazy Polski, Ekosystemy wodne. Każdy z nich jest przeznaczony na 2 jednostki lekcyjne i zawiera: prezentację materiału, film oraz zadania podsumowujące wiedzę. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.ochronagatunkowa.edu.pl

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Do korzystania z wirtualnej ścieżki edukacyjnej, szczególnie w okresie edukacji zdalnej, zaprasza Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Powstała ona w ramach programu edukacyjnego „Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ( umowa dotacji nr DW20001/EE-zaj.jedn.) i jest dostępna  na stronie wcee-ekospacery.

Centrum realizuje też projekt: Jestem świadomy – to się opłaca współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest on adresowany do wszystkich grup wiekowych na terenie 4 województw i obejmuje zagadnienia z zakresu bioróżnorodności, gospodarki odpadami oraz wpływu rozwoju gospodarczego na stan czystości powietrza.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności i promowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad postępowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. W ciągu najbliższych 2 lat zorganizowane zostaną: konferencje, spotkania z dziećmi i młodzieżą, warsztaty dla osób dorosłych, wizyty studyjne, spacery/wycieczki rowerowe i spływy kajakowe. Wszystkie działania mają na celu pokazać, że dobra jakość edukacji może pozytywnie wpłynąć na postawy, nawyki i świadomość ekologiczną.

Szczegóły na stronie projektu: http://tosieoplaca.org.pl/

 

Opracowanie: dr Lena Tkaczyk (kierownik formy Małe działania mają znaczenie – odpowiedzialne korzystanie z dóbr przyrody zrealizowanej w Kujawsko–Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku)

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie