Kurs pedagogiczny dla instruktorów

Szkolenie (grafika)

02 Wrz Kurs pedagogiczny dla instruktorów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW. Celem kursu jest uzyskanie prawa do nauczania zawodu,  przygotowanie pracodawców, pracowników do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych podczas staży i praktyk uczniowskich w firmie.

Adresaci:
przedsiębiorcy, firmy usługowe, zakłady produkcyjne planujące staże i praktyki zawodowe dla uczniów lub przyjęcie pracowników młodocianych na naukę zawodu w zakładzie pracy.

Program kursu (łącznie 48h):

 1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 h)
 2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się” (8 h)
 3. Metodyka praktycznej nauki zawodu (27 h)
 4. Umiejętności dydaktyczne – praktyka (8 h)

 

Cena: 450 zł

Cele szczegółowe kursu:

 • umożliwienie uczestnikom szkolenia zdobycia podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki;
 • umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami;
 • nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu metodyki, niezbędnych do efektywnego prowadzenia praktycznej nauki zawodu;
 • właściwy dobór metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów i młodocianych pracowników;
 • wypracowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

 

Wymagania wstępne dla uczestników:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 22 lutego 2019  r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 391), instruktor praktycznej nauki zawodu oprócz ukończonego kursu pedagogicznego ponadto powinien posiadać:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 2. świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 2. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
 3. świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

 1. na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

 5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

Sposób i forma zaliczenia kursu:

Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej i praktycznej

Kurs będzie odbywał się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9  w terminie  27.09.2019 do 16.11.2019 (tryb weekendowy: piątki 15.30-20.00, soboty 09.00-15.00).

Szczegółowy plan zostanie podany.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie

formularza zgłoszeniowego

 dostępnego na stronie www.cen.bydgoszcz.pl  do  24.09.2019 roku

Organizator:
Roma Gorczyca
roma.gorczyca@cen.bydgoszcz.pl
tel. 52/ 349 31 50 wew. 28

Oprac. Roma Gorczyca

Fot. PixabayLiczba odwiedzin:

2,951,215