“Inwestycje w oświacie” – nabór wniosków

Dłoń na kalkulatorze, obok plany i przybory piśmiennicze.

“Inwestycje w oświacie” – nabór wniosków

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do 15 czerwca można składać wnioski w programie „Inwestycje w oświacie”. W tej edycji dofinansowanie mogą otrzymać zarówno szkoły samorządowe, jak i niesamorządowe na wsparcie trwających inwestycji. Budżet programu w latach 2023-2024 to 95 mln zł.

Do udziału w programie są uprawnione podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

W ramach programu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący programu oraz rodzaju inwestycji.

Wnioskodawca wypełnia i generuje wniosek za pomocą narzędzia informatycznego.

Podstawa prawna:

Art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

Termin naboru wniosków:

od dnia 18 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Planowane środki na realizację programu:

30 mln zł. – w 2023 r.
35 mln zł. – w 2024 r.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące jednostki systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”, mających na celu rozwój zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Zakres programu:

W ramach programu udziela się dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

  1. budową obiektu;
  2. dostosowaniem obiektu;
  3. zakupem wyposażenia.

 

Cele programu:

Celem programu jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w treści Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 maja 2023 r. o ustanowieniu programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycji w oświacie”.

Wygenerowany i podpisany wniosek składa się:

  1. w postaci papierowej w urzędzie obsługującym ministra;
  2. w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwanego dalej „MEiN”.

 

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: programinfrastruktura@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 347 43 47  lub  (22) 347 43 50.

_

23 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,271,363