INFORMACJE O PROJEKTACH

e-Usługi - logo

„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

Województwo Kujawsko-Pomorskie zrealizowało projekt pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, który był projektem kluczowym województwa kujawsko-pomorskiego o wartości 105 544 725,01 zł, wpisanym do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt stanowił przedsięwzięcie inwestycyjne o strategicznym charakterze dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Jego wdrożenie było niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotowy projekt w znaczący sposób przyczynia się również do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju, politykach sektorowych oraz strategiach rozwoju województw.

Projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany był w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne województwa kujawsko-pomorskiego wchodzące w skład infrastruktury społecznej, takie jak szpitale, szkoły, jednostki kultury i inne. Podwyższenie jakości usług Partnerów projektu odbywało się poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych w ich funkcjonowaniu. Szczególny nacisk położony został na takie aspekty ich działalności jak: bogaty pakiet świadczonych usług, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, organizacja i zarządzanie.

Projekt realizowany był w trzech podstawowych obszarach:

 • e-Zdrowie,
 • e-Kultura,
 • e-Edukacja.
CELE SZCZEGÓŁOWE

 • unowocześnienie kształcenia i zapewnienie dostępu do nowoczesnych i bogatych zasobów edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
 • podwyższenie poziomu nauczania,
 • zwiększenie zaangażowania uczniów w proces nauczania,
 • wykreowanie bardziej praktycznego podejścia do edukacji i nowej świadomości w postrzeganiu wizerunku nauczyciela, który sam korzysta z nowych technologii informacyjnych i tworzy materiały edukacyjne,
 • zapewnienie wsparcia dla innowacyjnego rozwoju szkolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.

E-EDUKACJA

Głównym celem modułu e-Edukacja było stworzenie narzędzi informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Gwałtowny rozwój technik multimedialnych oraz ich stale rosnąca popularność (jako alternatywnych technik nauczania) wyzwala zwiększony popyt na tego typu usługi – co stało się czynnikiem sprawczym do realizacji projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie modułu „e – Edukacja”.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH MODUŁU EDUKACJA

 1. Dostarczenie i wdrożenie zestawów do interaktywnego nauczania w oddziałach nauczania wczesnoszkolnego w szkołach podstawowych województwa, zawierających m.in. tablice interaktywne. Przedmiotowy projekt jest na chwilę obecną największą inwestycją wdrożenia zestawów tablic interaktywnych w Polsce i jedną z największych w Europie. W ramach zadania wdrożono 2 346 zestawów tablic interaktywnych i 632 wizualizery. Partnerami działania jest 156 jednostek samorządu terytorialnego, którzy są organami prowadzącymi dla 631 szkół podstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
 1. Uruchomienie portalu pod nazwą Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna zawierającego:

 • treści edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • treści edukacyjne dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • treści regionalne dotyczące wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim,
 • platformę e-learningową wraz z modułem diagnostycznym on-line z matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas szkół podstawowych, platformę telewizji internetowej,
 • system interaktywnego kontaktu nauczyciel-uczeń, kierownictwo szkoły-rodzice oraz kierownictwo szkoły-nauczyciel,
 • portal dla nauczycieli i pracowników oświaty zawierający elementy portalu społecznościowego z funkcjami repozytorium multimedialnych materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym oraz tradycyjnym (tekstowym),
 • portal powszechny (informacyjny).

 1. Stworzenie stacjonarnych pracowni dydaktycznych w Kujawsko – Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli oraz mobilnych pracowni dydaktycznych dla szkół w regionie umożliwiających stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod dydaktycznych w zakresie nauczania oraz pozwalających podnosić kompetencje nauczycieli w stosowaniu najnowszych pomocy dydaktycznych.

Strona www projektu:

www.euslugi.mojregion.info

Realizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji - logoRealizacja Systemu Innowacyjnej Edukacji - logo

„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” o wartości 28 329 588,90 zł  realizowany był na poziomie regionalnym i wpisywał się w „Strategię Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Głównym jego celem był rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim poprzez stosowanie w szkołach technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W efekcie wpłynął na podniesienie jakości nauczania oraz usprawnienie funkcjonowania 536 placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych. Projekt prowadzony był przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, pełniące funkcję Lidera wspólnie ze 154 Partnerami (łącznie 155 jednostek) w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 • Doposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) uczestniczących w projekcie w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę zestawów tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.
 • Budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych, umożliwiającego publikowanie treści i materiałów edukacyjnych za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych.
 • Umożliwienie uczniom i nauczycielom korzystanie usług elektronicznych dostępnych na portalu „Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna”.

Projekt swoim zasięgiem objął 536 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Dla tych jednostek zakupiono łącznie 2139 zestawów tablic interaktywnych, gdzie:

 • 507 publicznych szkół podstawowych otrzymało 2032 tablic przy udziale 132 Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • 29 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymało 107 tablic przy udziale 23 podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe.

Publiczne szkoły podstawowe wzbogaciły się o zestawy tablic interaktywnych dla klas IV-VI, niepubliczne szkoły podstawowe zostały wyposażone w zestawy tablic interaktywnych we wszystkich klasach podstawowych czyli w oddziałach od I do VI.
Przekazane w ramach projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” tablice interaktywne to jedno z najnowocześniejszych kompleksowych rozwiązań technologicznych stosowanych w szkołach, ułatwiające nauczycielom prowadzenie zajęć lekcyjnych i wspierające proces nauczania.

Na zestaw tablicy interaktywnej składa się:
Tablica - ikona

tablica interaktywna

Projektor - ikona

projektor o bardzo krótkiej ogniskowej (ultra short throw)

Komputer - ikona

notebook

Oprogramowanie - ikona

oprogramowanie dedykowane do tablicy

Uchwyt - ikona

zawieszenie ścienne o regulowanej wysokości

Głośniki - ikona

głośniki i inne elementy pozwalające w łatwy i precyzyjny sposób sterować zestawem

Strona www projektu:

www.innowacyjnaedukacja.eu

Liczba odwiedzin:

4,705,867