Edukacja globalna w szkole

Ziemia

Edukacja globalna w szkole

Program seminarium „Edukacja globalna” okazał się atrakcyjny dla licznie przybyłych do włocławskiego KPCEN-u uczestników. Nauczyciele i uczniowie wysłuchali pasjonujących prelekcji zaproszonych ekspertów na tematy związane z globalnymi współzależnościami i wyzwaniami dotyczącymi całej ludzkości. Dyrektor Grażyna Troszyńska powitała gości i prelegentów, którzy w ciekawy, interaktywny sposób przedstawili możliwości poruszania wielu zagadnień i problemów globalnych na konkretnych przedmiotach szkolnych oraz w całościowym procesie kształcenia i wychowania.

Marta Kałużyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, koordynatorka projektu „W świat z klasą” podczas swojego wystąpienia „Szkoła zrównoważonego rozwoju”, zwróciła uwagę na obszary i Cele Zrównoważonego Rozwoju, przyjęte przez ONZ na lata 2015-2030 https://www.un.org.pl/. Jednocześnie zaprezentowała i przekazała nauczycielom materiały dydaktyczne, kierunkujące ich pracę podczas realizacji wspólnych zadań na rzecz poprawy jakości naszego życia. Dariusz Golis z firmy RENEX przybliżył wyzwania globalnego rynku pracy, z przesłaniem akcentującym rozwijanie talentów i predyspozycji dzieci i młodzieży, wiary w marzenia oraz korzystanie ze wsparcia w wyborze dalszej drogi kształcenia czy przyszłego zawodu. Jedną z najistotniejszych ścieżek prowadzących do osiągania zmian na lepsze jest rozwijanie postaw proekologicznych. Wiele ważnych kwestii w tej dziedzinie poruszył Sylwester Jankowski, ekolog z Torunia.

Interesującym środkiem przekazu w edukacji globalnej mogą być gry wideo, o czym mówiła dr Aleksandra Mochocka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. „My Memory of Us” to przykład gry zaangażowanej, która pozwala graczom zmierzyć się z trudnymi tematami wojny, Zagłady, pozbawienia ludzi ich praw i wolności. Aneta Gabryelczyk w kontekście swojego wystąpienia dotyczącego „Edukacji globalnej na lekcjach języka polskiego” podkreśliła znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji, a szczególnie rozwój krytycznego myślenia, kreatywności, otwartości, współpracy czy umiejętności rozwiązywania konfliktów. W finale seminarium Oliwia Ubecka z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku podzieliła się wieloletnimi doświadczeniami z realizacji projektów w obszarze edukacji globalnej, w których aktywnie uczestniczą uczennice i uczniowie szkoły. Na zakończenie młodzież ZSS wystąpiła w symbolicznych scenkach rodzajowych związanych z równością płci i prawami kobiet.

Dla młodych ludzi szczególnie istotne w edukacji globalnej jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk, rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu oraz ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Cele zrównoważonego rozwojuProwadząca spotkanie Dorota Łańcucka podkreśliła, że program seminarium promuje wartości spójne z artykułami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i otwartość. Koresponduje także z zapisami preambuły obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

Seminarium towarzyszyła wystawa literatury oraz okolicznościowych zdjęć na tematy globalnych zagrożeń i wyzwań, a zaproszeni goście chętnie uczestniczyli w tematycznych quizach i konkursach.

Oprac. Dorota Łańcucka, KPCEN we Włocławku

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,836,090