Czytamy Kästnera

Erich Kaestner

Czytamy Kästnera

Wojewódzki konkurs pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera” odbędzie się 17 paździer­nika 2019 r. w Pedagogicznej Biblio­tece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy w godzi­nach 10.00–15.00. Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomor­skiego.

Zgłoszenia uczest­nictwa należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15 paździer­nika 2019 r. na adres organi­za­tora.

Konkurs objął honorowym patro­natem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,852,974