Biblioteka – Współpraca – Cyberprzestrzeń

Biblioteka – Współpraca – Cyberprzestrzeń

Konferencja o nowoczesnych bibliotekach

W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja “BIBLIOTEKA – WSPÓŁPRACA – CYBERPRZESTRZEŃ”, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Celem konferencji było:
• promowanie biblioteki akademickiej, pedagogicznej i szkolnej jako instytucji edukacyjnej;
• zaprezentowanie możliwości wykorzystania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów przez biblioteki w rzeczywistości społecznościowych mediów i mobilnych technologii;
• zaprezentowanie crowdsourcingu internetowego w działalności bibliotek; społecznościowe pozyskiwanie funduszy;
• zaprezentowanie przykładowej formy pracy biblioteki pedagogicznej realizowanej na rzecz edukacji (wychowanie do wartości) – realizacja programu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiamy o wartościach”;
• integrowanie środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i akademickich.

Problematyka konferencji dotyczyła stosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki, współpracy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy w tym zakresie, unowocześniania metod pracy biblioteki oraz pozyskiwania funduszy. Zaprezentowano biblioteki jako centra wiedzy i edukacji, a także przedstawiono problemy związane z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.

W programie konferencji uwzględniono podsumowanie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi” oraz wystąpienia zaproszonych gości:
Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgoszczy,
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu,
Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszawskiego,
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perkusista,
Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.

W konfe­ren­cji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy. Ważnym punktem spotka­nia było wręcze­nie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświatowych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy
fot. Ryszard Karczewski

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie