Aktualne konkursy RPO: edukacja i rynek pracy

Aktualne konkursy RPO: edukacja i rynek pracy

Obecnie trwa kilkanaście konkursów o dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie można uzyskać przede wszystkim na projekty społeczne i edukacyjne.

Do tej pory w ramach naszego RPO podpisaliśmy prawie dwa tysiące umów na łączną kwotę 5,5 miliarda złotych. W regionie nie sposób nie zauważyć efektów naszego wsparcia. Chociażby nowe przedszkola, kameralne domy dziecka, domy dla seniorów, ścieżki rowerowe czy większe projekty infrastrukturalne. Zapraszam do składania kolejnych wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursach – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wychowanie przedszkolne

Pod koniec listopada rusza nabór wniosków w konkursie, którego tematem jest wychowanie przedszkolne. O dofinansowanie mogą ubiegać się ośrodki prowadzące przedszkola, a przedmiotem projektu ma być tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych, zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 5 milionów złotych, a minimalna wartość projektu musi wynieść 100 tysięcy złotych. Więcej na stronie mojregion.eu.

Kształcenie ogólne

Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i średnich z terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego będą ostatecznymi beneficjentami konkursu na rzecz kształcenia ogólnego. O dofinansowanie mogą ubiegać  się samorządy prowadzące placówki edukacyjne, a środki można przeznaczyć na różnorodne działania, usprawniające proces edukacji, między innymi organizację zajęć językowych, z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli. Na ten cel przeznaczymy ponad 5,5 mln złotych. Nabór wniosków od 29 listopada. Więcej na stronie mojregion.eu

Kształcenie zawodowe

Kolejny konkurs jest adresowany do uczniów szkół branżowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (w tym w zajęcia prowadzone w laboratoriach szkół wyższych oraz w ramach obozów naukowych), kursy przygotowawcze do matury i na studia dla uczniów, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe u pracodawców, programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych, dokształcanie nauczycieli zawodu i opiekunów praktyk, a także modyfikację ofert kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Do podziału jest 6,5 mln złotych, a nabór wniosków rozpoczyna się 29 listopada. Więcej na stronie mojregion.eu.

Z kolei jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne polegające między innymi na budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych lub już istniejących obiektów. Nabór trwa i będzie odbywał się w dwóch turach: do 18 listopada i od 19 do 28 lutego 2020 roku. Pula środków wynosi 3,2 mln złotych. Więcej na stronie mojregion.eu

Kształcenie dorosłych

Prawie 50 milionów złotych znajduje się w puli konkursu dotyczącego kształcenia dorosłych z myślą o rynku pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych Uzyskane środki należy przeznaczyć na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Nabór wniosków rozpoczyna się 2 grudnia. Więcej na stronie mojregion.eu.

Wsparcie outplacementowe

Outplacement to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla  pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. W naszym konkursie wnioskodawcą może być instytucja mająca co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla ostatecznych odbiorców przygotuje program, który będzie zawierać: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia oraz wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, która może być uzupełniona o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej. Pula środków w konkursie to 8,2 mln złotych, a nabór wniosków trwa od 29 listopada do 28 lutego przyszłego roku. Więcej na stronie mojregion.eu.

Wsparcie samozatrudnienia i przedsiębiorczości

O dofinansowanie w tym programie mogą ubiegać się podmioty, które mają doświadczenie w udzielaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszone projekty mają dotyczyć działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności, wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej poprzez wypłacane miesięcznie środki w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pula środków w tym konkursie to 5,5 miliona złotych. Nabór wniosków pomiędzy 2 a 16 grudnia. Więcej na stronie mojregion.eu.

Aktywne włączenie społeczne

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą ostatecznymi beneficjentami środków, które rozdysponujemy w dwóch kolejnych konkursach. O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu lokalnego, wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje, a także organizacje pozarządowe. Pomoc trafi na kompleksowe działania o charakterze indywidualnym, rodzinnym i środowiskowym, umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Efektem realizacji przedsięwzięć będą konkretne rezultaty, wyrażone między innymi w liczbie osób, które po zakończeniu programu znajdą zatrudnienie lub zdobędą nowe kwalifikacje. Pula środków w konkursach wynosi 25,2 mln złotych.  Więcej w materiale: „Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie na rynku pracy”.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Środki z RPO trafią między innymi na tworzenie pracowni zawodowych, fot. Tymon Markowski

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,151,183